EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТАН ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
М. М. Жибак, В. І. Літвінов

Назад

УДК: 331.101.3:005.336.1

М. М. Жибак, В. І. Літвінов

СТАН ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Анотація

У статті висвітлено характерні особливості мотивації праці, її економічну сутність та стан на сучасному етапі розвитку економіки в аграрному секторі. Відзначено, що недостатня мотивація праці у сучасних умовах часто негативно впливає на реалізацію сільськогосподарськими підприємствами своїх потенційних можливостей. Проведено аналіз основних тенденцій в галузі оплати праці, запропоновано шляхи вдосконалення системи матеріального стимулювання працівників сільськогосподарських підприємств. Вказано, що визначальною умовою ефективного функціонування та розвитку аграрних підприємств є формування системи мотивації праці. Зростання сільськогосподарського виробництва, отримання прибутків аграрними виробниками, знаходяться в прямій залежності від ефективності мотивації праці в аграрному секторі економіки, зокрема поєднанні її матеріальних та нематеріальних засобів, у результаті чого забезпечується розвиток людських здібностей і можливостей як кінцевої мети суспільного прогресу.

М. Zhybak, V. Litvinov

CONDITION AND WAYS OF LABOUR MOTIVATION IMPROVEMENT IN THE AGRICULTURAL ENTERPRISES

Summary

Given article dwells upon particular features of labour motivation, its economical essence and state at present level of economy development in the agricultural sphere. It is admitted that lack of the labour motivation in modern conditions drastically influences the potential implementation of agricultural enterprises. The analysis of major trends in payments is suggested, ways of improving system of material incentives for farm workers are given. It is admitted that formation of work motivation is crucial for the efficient functioning and development of agricultural enterprises. Growth of agricultural production, as well as agricultural producers income is directly dependent on the efficiency of labour motivation in the agricultural sector. In particular it depends on the combination of tangible and intangible assets, which results in secured development of human skills and capabilities as the ultimate goal of social progress.

№ 5 2017, стор. 10 - 14

Кількість переглядів: 1024

Відомості про авторів

М. М. Жибак

д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки підприємства, ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут"

М. Zhybak

Doctor of Economics, Professor, head of the department of enterprise economy, Separated subdivision of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine "Berezhany agrotechnical institute", Berezhany, Ternopil area


В. І. Літвінов

ст. викладач кафедри обліку і аудиту, ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут"

V. Litvinov

Senior Lecturer of Accounting and Audit department, Separated subdivision of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine "Berezhany agrotechnical institute", Berezhany, Ternopil area

Як цитувати статтю

Жибак М. М., Літвінов В. І. Стан та шляхи удосконалення мотивації праці в аграрних підприємствах. Агросвіт. 2017. № 5. С. 10–14.

Zhybak, М. and Litvinov, V. (2017), “Condition and ways of labour motivation improvement in the agricultural enterprises”, Agrosvit, vol. 5, pp. 10–14.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.