EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА РЕГІОНУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ
Я. О. Голобородько

Назад

УДК: 330.3

Я. О. Голобородько

ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА РЕГІОНУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

Анотація

Розвиток аграрної галузі є одним із пріоритетів державотворення України на сучасному етапі. На тлі глобалізації економіки вітчизняна аграрна галузь, в розпорядженні якої є потужний ресурсний потенціал, формує вагомі конкурентні переваги України у світовому просторі. В той же час, аграрна галузь має чисельні невикористані резерви щодо виробництва високоякісної продукції, здатної конкурувати на міжнародних ринках. За такої ситуації необхідною передумовою подальшого розвитку вітчизняної аграрної галузі є її сталий розвиток на тлі подальших перетворень. Сталий розвиток аграрного сектору економіки за умов трансформації засад державного управління та ресурсної складової має, без перебільшення, доленосне значення для національної економіки і набуває дедалі більшої актуальності.

I. Holoborodko

FORMATION OF COMPETITIVENESS OF AGRICULTURAL PRODUCTION REGION IN A GLOBALIZED ECONOMY

Summary

The development of the agricultural sector is one of the priorities of state Ukraine today. Against the background of economic globalization domestic agricultural sector in the possession of which is a powerful resource potential creates significant competitive advantages Ukraine in the universe. At the same time, the agricultural sector has numerous untapped reserves on the production of high quality products that can compete in international markets. In such a situation a prerequisite for further development of the domestic agricultural sector is its sustainability against the background of further change. Sustainable development of agriculture in the conditions of transformation of public administration and resource component is, without exaggeration, fateful importance for the national economy and is becoming more important.

№ 4 2017, стор. 40 - 45

Кількість переглядів: 1004

Відомості про авторів

Я. О. Голобородько

аспірант, Уманський національний університет садівництва, м. Умань

I. Holoborodko

Postgraduate, Uman National University of Horticulture, Uman

Як цитувати статтю

Голобородько Я. О. Формування конкурентоспроможності сільськогосподарського виробництва регіону в умовах глобалізації економіки . Агросвіт. 2017. № 4. С. 40–45.

Holoborodko, I. (2017), “Formation of competitiveness of agricultural production region in a globalized economy”, Agrosvit, vol. 4, pp. 40–45.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.