EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ОРГАНІЧНОГО СЕКТОРУ
В. Г. Грановська

Назад

УДК: 338.43:316.422

В. Г. Грановська

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ОРГАНІЧНОГО СЕКТОРУ

Анотація

Сучасні трансформаційні процеси в управлінні аграрними підприємствами вимагають пошуку нових альтернатив їх розвитку та функціонування. У статті досліджено сучасний стан, теоретичну платформи та перспективні вектори розвитку підприємств органічного сектору, обгрунтовано ключові принципи та перспективи диверсифікації діяльності, оцінено перспективи інтеграції національної органічної продукції на світовий ринок. Доведено пріоритетність у порівнянні із традиційними способами виробництва та визначено напрями подальшого розвитку. Визначено, що органічне агровиробництво являє собою цілісну систему господарювання та виробництва, яка поєднує в собі найкращі практики з огляду на збереження довкілля, рівень біологічного розмаїття, збереження природних ресурсів. Така форма суспільного виробництва відповідає вимогам збалансованого розвитку, потребам споживачів в екологічно безпечних продуктах харчування. Таким чином, органічне сільське господарство є центральним у цій новій парадигмі, яка охоплює економічні, соціальні та екологічні цінності.

V. Hranovska

PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISES OF THE ORGANIC SECTOR

Summary

Modern transformation processes in the management of the agricultural enterprises require new alternatives of their development and functioning. The article studies the modern state a theoretical platform and perspective vectors of development of the enterprises of the organic sector, the paper stresses the key principles and perspectives of the activity diversification, the prospects for the integration of national organic products to the world market. Proven priority compared to the traditional methods of production, and identify areas for further development. Determined that organic agriculture is a holistic system of management and production, which combines the best practices of environmental preservation, biodiversity, conservation of natural resources. This form of social production corresponds to the requirements of sustainable development, the needs of consumers in ecologically safe food products. Thus, organic agriculture is Central to this new paradigm that encompasses economic, social and environmental values.

№ 3 2017, стор. 10 - 16

Кількість переглядів: 964

Відомості про авторів

В. Г. Грановська

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, Державний вищий навчальний заклад "Херсонський державний аграрний університет", м. Херсон

V. Hranovska

Assistant professor, State high educational institution "Kherson State Agricultural University"

Як цитувати статтю

Грановська В. Г. Перспективи розвитку підприємств органічного сектору. Агросвіт. 2017. № 3. С. 10–16.

Hranovska, V. (2017), “Prospects of development of the enterprises of the organic sector”, Agrosvit, vol. 3, pp. 10–16.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.