EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ СЕРЕДОВИЩА ФУНКЦІОНУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В КОНТЕКСТІ ЇХ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ
В. М. Ходаківський, М. А. Місевич

Назад

УДК: 631.15:65.012

В. М. Ходаківський, М. А. Місевич

АНАЛІЗ СЕРЕДОВИЩА ФУНКЦІОНУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В КОНТЕКСТІ ЇХ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

Анотація

У статті проведено обгрунтування ефективності сільськогосподарських підприємств як взаємозалежного результативного показника від внутрішніх та зовнішніх умов функціонування аграрної галузі регіону. Виділено чинники зростання економічної ефективності сільськогосподарських підприємств. Розширено методологічних підхід PEST-аналізу, який передбачає надання кожній із груп факторів впливу конкретних бальних показників вимірювання. Проведено діагностування зовнішнього середовища сільськогосподарських підприємств та розроблено гістограму його факторної залежності. Досліджено причинно-наслідкові зв'язки між умовами функціонування сільськогосподарських підприємств та рівнем ефективності сільськогосподарського виробництва та виділено перспективу їхнього розвитку. Доведено необхідність комплексного, стратегічного обгрунтування перспектив ведення сільськогосподарського виробництва. Виділено групу факторів у системі підвищення рівня ефективності сільськогосподарського виробництва, які доводять необхідність спеціалізації та концентрації виробництва. Вказано на необхідність формування принципово нових положень та підходів щодо встановлення рівнів економічної ефективності сільськогосподарських підприємств.

V. Khodakyvskyy, M. Mysevych

ANALYSIS OF THE ENVIRONMENT FUNCTIONING AGRICULTURAL ENTERPRISES IN THE CONTEXT OF THEIR ECONOMIC EFFICIENCY

Summary

In the article the substantiation of efficiency of farms as interdependent effective rate of internal and external conditions of functioning of the agricultural sector in the region. Highlight factors increase the economic efficiency of agricultural enterprises. Enhanced methodological approach PEST-analysis, which provides each group specific impacts ballroom measurements. A diagnosis of environment farm and developed its histogram factor dependence. Investigated causal relationship between the conditions of functioning of agricultural enterprises and the level of efficiency of agricultural production and highlighted their development prospects. The necessity of a comprehensive, strategic rationale prospects of agricultural production. Distinguished group of factors in the system to improve efficiency of agricultural production, proving the need for specialization and concentration of production. The indicated the need for the formation of innovative policies and approaches to establishing levels of economic efficiency of agricultural enterprises.

№ 3 2017, стор. 3 - 9

Кількість переглядів: 1050

Відомості про авторів

В. М. Ходаківський

к. е. н., доцент кафедри економіки і підприємництва, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

V. Khodakyvskyy

Ph.D., assistant professor of economics and business, Zhytomyr National Agro-ecological University, Zhytomyr


М. А. Місевич

к. е. н., доцент кафедри менеджменту організацій і адміністрування ім. М.П. Поліщука, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

M. Mysevych

Ph.D., assistant professor of management and organizations administering them. M. Polishchuk, Zhytomyr National Agro-ecological University, Zhytomyr

Як цитувати статтю

Ходаківський В. М., Місевич М. А. Аналіз середовища функціонування сільськогосподарських підприємств в контексті їх економічної ефективності. Агросвіт. 2017. № 3. С. 3–9.

Khodakyvskyy, V. and Mysevych, M. (2017), “Analysis of the environment functioning agricultural enterprises in the context of their economic efficiency”, Agrosvit, vol. 3, pp. 3–9.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.