EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАРОДЖЕННЯ, ЕВОЛЮЦІЯ РОЗВИТКУ ТА ЕКОНОМІЧНА ЗНАЧИМІСТЬ КАТЕГОРІЇ "ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ"
О. М. Комарніцька

Назад

УДК: 331.103.32

О. М. Комарніцька

ЗАРОДЖЕННЯ, ЕВОЛЮЦІЯ РОЗВИТКУ ТА ЕКОНОМІЧНА ЗНАЧИМІСТЬ КАТЕГОРІЇ "ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ"

Анотація

Пріоритети розвитку національної економіки свідчать про зростаючу роль людини в економічних процесах створення додаткової вартості та капіталізації підприємств, що вимагає новітніх підходів до управління в цій сфері. Це потребує дефініції основних категорій, які визначають роль та місце людини в соціально-економічних процесах, характеризують її в процесі праці.
У статті простежено еволюційний рух від поняття "робоча сила" до категорії "людський капітал" визначено основні аспекти, які необхідно враховувати під час дослідження категорій "персонал", "кадри", "людські ресурси", "робоча сила", "кадровий потенціал", "трудові ресурси", "економічно активне населення", "людський потенціал", "кадровий потенціал", "трудовий потенціал", "людський капітал". Обгрунтовано сутність, розмежування та співвідношення наведених категорій за вказаними напрямами та зроблено спробу підпорядкувати категорії у їх взаємозв'язку.
У статті визначено сутнісне значення соціально-економічного зростання і розвитку регіону як соціально-економічної системи певного рівня, як постійної залежності економічних результатів держави від розвитку трудового потенціалу задля покращення його кількісних показників та якісних характеристик на фоні вичерпання традиційних джерел та в умовах демографічної кризи.

O. Komarnitska

THE ORIGIN, EVOLUTION AND DEVELOPMENT OF ECONOMIC IMPORTANCECATEGORY "EMPLOYMENT POTENTIAL"

Summary

The priorities of the national economy indicate the growing role of man in economic processes creating added value and capitalization enterprises that require new approaches to management in this area. This requires the definition of basic categories that define the role and place of man in the social and economic processes characterizing it in the workplace.
The article traced the evolutionary move from the concept of "labor" to "human capital" identifies the main aspects that must be considered in the study categories of "staff", "staff", "human resources", "labor", "human resources" "human resources", "economically active population", "human resources", "human resources", "employment potential", "human capital" . Soundly essence, differentiation and value these categories for your directions and attempt to subordinate category in their relationship.
This article defines the essential importance of socio-economic growth and development of the region as a socio-economic system a certain level, depending yakpostiynoyi economic performance of the state of development of labor potential to improve the performance of its quantitative and qualitative characteristics against the background of the exhaustion of traditional sources and under demographic crisis.

№ 1-2 2017, стор. 26 - 31

Кількість переглядів: 1053

Відомості про авторів

О. М. Комарніцька

викладач, Кам'янець-Подільський планово-економічний технікум-інтернат, м. Кам'янець-Подільський

O. Komarnitska

teacher, Kamenets Planning and Economics College boarding, Kamenets

Як цитувати статтю

Комарніцька О. М. Зародження, еволюція розвитку та економічна значимість категорії "трудовий потенціал". Агросвіт. 2017. № 1-2. С. 26–31.

Komarnitska, O. (2017), “The origin, evolution and development of economic importancecategory "employment potential"”, Agrosvit, vol. 1-2, pp. 26–31.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.