EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗВИТОК ВІДТВОРЮВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
О. В. Лебеденко

Назад

УДК: 631.11:330.31

О. В. Лебеденко

РОЗВИТОК ВІДТВОРЮВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Анотація

Розглянуто сутність відтворення у сільському господарстві та його типи: просте, розширене і звужене. Визначено причини звуженого відтворення у сільському господарстві. Обгрунтовано необхідність розширеного відтворення в аграрних підприємствах: задоволення потреб населення у продуктах харчування, вирішення соціальних завдань сільськогосподарського виробника. Досліджено динаміку споживання основних продуктів харчування в Україні на одну особу населення; динаміку ефективності сільськогосподарського виробництва в аграрних підприємствах та динаміку відтворювальної спроможності аграрних підприємств України. Виявлено причини неспроможні аграрних підприємств здійснювати розширене відтворення: диспаритет цін на сільськогосподарську продукцію та засоби виробництва, що купуються сільськогосподарськими товаровиробниками; низька купівельна спроможність населення; низька інвестиційна привабливість галузі; недосконалість грошово-кредитної, податкової, митної політики, розбалансований ціновий механізм. Обгрунтовано необхідність державного втручання у регулювання відтворювальних процесів в аграрному секторі шляхом: створення умов для ефективного використання ресурсного потенціалу аграрних підприємств; забезпечення паритету в правах усіх сторін соціально-економічних відносин щодо розподілу прибутку аграрних підприємств, вдосконалення грошово-кредитного, податкового та митного законодавства.

O. Lebedenko

DEVELOPMENT REPRODUCTIVE PROCESS IN AGRICULTURAL ENTERPRISES

Summary

The essence of the play in agriculture and its types: simple, advanced and narrowed. The reasons narrowed reproduction in agriculture. The necessity of extended reproduction in agricultural enterprises, meeting the needs of the population in food, solving social problems farmers. Dynamics of consumption of basic foodstuffs in Ukraine on per capita; dynamic efficiency of agricultural production in agricultural enterprises and dynamics of reproductive capacity of agricultural enterprises in Ukraine. The reasons are unable to carry out agrarian enterprises expanded reproduction: disparity in prices for agricultural products and capital goods purchased by agricultural producers; low purchasing power of the population; low investment attractiveness of the sector; imperfect monetary, tax and customs policy, unbalanced price mechanism. The necessity of state intervention in the regulation of reproductive processes in the agricultural sector by: creating the conditions for effective utilization of the resource potential of agricultural enterprises; ensuring parity of rights in all aspects of social and economic relations on profit distribution of agricultural enterprises, improving monetary, tax and customs legislation.

№ 24 2016, стор. 39 - 43

Кількість переглядів: 814

Відомості про авторів

О. В. Лебеденко

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту організацій, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

O. Lebedenko

Ph.D. in Economics, Associate Professor, Dnepropetrovsk State Agrarian Economics University

Як цитувати статтю

Лебеденко О. В. Розвиток відтворювального процесу в аграрних підприємствах. Агросвіт. 2016. № 24. С. 39–43.

Lebedenko, O. (2016), “Development reproductive process in agricultural enterprises”, Agrosvit, vol. 24, pp. 39–43.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.