EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ В УКРАЇНІ
В. М. Штуца

Назад

УДК: 330.15

В. М. Штуца

ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ В УКРАЇНІ

Анотація

Проблема збереження навколишнього середовища і раціонального використання природних ресурсів залишається актуальною як для окремих країн, так і в глобальному масштабі. На сьогоднішній день в Україні не сформовано ефективну систему управління якістю природного середовища, країна не змогла відсунути загрозу екологічної кризи. Для виправлення ситуації важливу роль може зіграти гнучке використання економічних інструментів регулювання.
Стає все більш очевидним, що чинний механізм екологічної політики значною мірою вичерпав свої можливості і потребує оновлення.
Вироблення нових методичних підходів до вирішення питань збереження навколишнього середовища в плані безконфліктного співіснування екосфери і людської цивілізації представляє складну проблему і в теоретичному і в практичному плані.
Одним з основних напрямів майбутньої екологічної політики стає посилення її економічної складової, застосування економічних інструментів для покращення стану навколишнього середовища.
Результати досліджень дозволяють зробити висновок, що впровадження в Україні еколого-економічних інструментів може зіграти важливу роль в економічному розвитку країни, в питаннях збереження її екології та виходу з екологічної кризи.

V. Shtutsa

PROBLEMS OF ADAPTATION OF MODERN ECOLOGICAL AND ECONOMIC TOOLS IN UKRAINE

Summary

The problem of preservation of the environment and rational use of natural resources remains important for individual countries and on a global scale. To date, Ukraine has not formed an effective system of quality management of the natural environment, the country managed to push back the threat of ecological crisis. To remedy this situation an important role can play the flexible use of economic instruments of regulation.
Today it is becoming increasingly apparent that the existing mechanism of environmental policies is largely exhausted its possibilities and needs to be updated.
Development of new methodological approaches to solving environmental issues in terms of conflict-free coexistence of the ecosphere and human civilization is a complex problem in theoretical and practical terms.
One of the main directions of future environmental policy is the strengthening of its economic component, the application of economic instruments to improve environmental conditions.
The results allow to conclude that the adoptation in Ukraine of environmental and economic instruments can play an important role in the economic development of the country, in the preservation of its environment and promote withdrawal from the ecological crisis.

№ 24 2016, стор. 34 - 38

Кількість переглядів: 805

Відомості про авторів

В. М. Штуца

к. е. н., доцент, доцент кафедри національної економіки, Національний університет "Одеська юридична академія"

V. Shtutsa

Candidate of Economic Sciences, associate professor of National Economic Department, National University "Odesa Law Academy"

Як цитувати статтю

Штуца В. М. Проблеми впровадження сучасних еколого-економічних інструментів в Україні. Агросвіт. 2016. № 24. С. 34–38.

Shtutsa, V. (2016), “Problems of adaptation of modern ecological and economic tools in Ukraine”, Agrosvit, vol. 24, pp. 34–38.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.