EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД АГРАРНОГО СТРАХУВАННЯ: РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ УКРАЇНИ
О. В. Слободянюк

Назад

УДК: 338.43+368

О. В. Слободянюк

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД АГРАРНОГО СТРАХУВАННЯ: РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ УКРАЇНИ

Анотація

Предметом дослідження є теоретичні, методологічні основи і практичні аспекти функціонування зарубіжних систем аграрного страхування з різною участю держави з метою їх адаптації до вітчизняної практики. Метою статті є формалізація існуючих у світі систем агрострахування та виділення їх елементів, які можна застосувати в українську практику відповідно до інституціональних умов. Надано характеристику двом принципово відмінним системам аграрного страхування: американській та європейській, встановлено, що переваги однієї системи є вадами іншої та навпаки. Розроблено пропозиції з використання Україною змішаної моделі аграрного страхування, яка долає існуючі вади американської та європейської моделей та зближує їх між собою через досягнення згоди між страховиками, страхувальниками та державою. Для ефективного розвитку національного аграрного ринку рекомендовано створення державних інституцій у сфері аграрного страхування і управління сільськогосподарськими ризиками, розробку критеріїв перепустки аграріїв до участі у програмах державної підтримки страхових механізмів, а також запровадження диференційованого підходу до визначення розміру страхових субсидій за окремими галузями рослинництва і тваринництва.

O. Slobodyanyuk

FOREIGN EXPERIENCE OF AGRICULTURAL INSURANCE: RECOMMENDATIONS FOR UKRAINE

Summary

The subject of the study is theoretical, methodological foundations and practical aspects of foreign agricultural insurance systems with different participation of the state in order to adapt them to local practices. The article is a formalization of existing agricultural insurance systems in the world and allocation of items that can be used in accordance with the practice of Ukrainian institutional environment. The characteristic of two fundamentally different systems of agricultural insurance, American and European, it was found that the benefits of a system are defects of the other and vice versa. The proposals of Ukraine using mixed model agricultural insurance, which overcomes the shortcomings of existing American and European models and compares them with each other through an agreement between the insurers, the insured and the state. For effective development of the national agricultural market recommended the establishment of state institutions in the field of agricultural insurance and agricultural risk management, development of criteria permit farmers to participate in the program for the insurance mechanisms as well as the introduction of a differentiated approach to determine the amount of insurance subsidies for certain sectors of crop and livestock production.

№ 24 2016, стор. 27 - 33

Кількість переглядів: 698

Відомості про авторів

О. В. Слободянюк

к. е. н., доцент, завідувач кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту, Київський національний торговельно-економічний університет, Одеський торговельно-економічний інститут, м. Одеса

O. Slobodyanyuk

Candidate of Econ. Sci., Senior Lecturer, Head of the Department of Finance, Money Circulation and Credit, Kyiv National University of Trade and Economics, Odesa Trade and Economic Institute, Odesa

Як цитувати статтю

Слободянюк О. В. Зарубіжний досвід аграрного страхування: рекомендації для України. Агросвіт. 2016. № 24. С. 27–33.

Slobodyanyuk, O. (2016), “Foreign experience of agricultural insurance: recommendations for Ukraine”, Agrosvit, vol. 24, pp. 27–33.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.