EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Н. І. Демчук, М. С. Кисельова

Назад

УДК: 330.322:631.16

Н. І. Демчук, М. С. Кисельова

ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У період гострих соціальних та екологічних проблем стає важливим та актуальним освоєння економічного зростання в інтересах сталого та інклюзивного розвитку. Інвестиції є основною рушійною силою такого зростання. Залучення інвестицій і забезпечення того, щоб це сприяло цілям сталого розвитку є пріоритетним для всіх галузей народного господарства і для сільськогосподарської галузі, зокрема. Зовнішнє та внутрішнє середовище для інвестицій постійно змінюються. Разом ці зміни поступово породжують нове покоління інвестиційної політики, переслідуючи більш широкі та більш складні розробки інвестиційної діяльності, при створенні або збереженні в цілому сприятливого інвестиційного клімату. Сучасна інвестиційна політика сільськогосподарських підприємств включає зростання вигод від залучення інвестицій. Необхідна практична розробка та реалізація конкретних заходів і механізмів інвестиційного забезпечення сільськогосподарських підприємств. Інвестиційна політика не робиться у вакуумі. Вона розглядається в політичному та економічному контексті, що, на глобальному та регіональному рівнях, неодноразово піддавалося за останнє десятиріччя ряду криз в області фінансів, продовольчої безпеки і навколишнього середовища, що загрожує стійкими глобальними дисбалансами і соціальними проблемами, особливо щодо скорочення масштабів інвестиційного забезпечення сільськогосподарських підприємств.

N. Demchuk, M. Kiseleva

INVESTMENT SUPPORT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Summary

In the period of acute social and environmental problems it is become an important and urgent mastering of economic growth for sustainable and inclusive development. Investments are the main driving force of such growth. Investment attraction and ensure that it is contributed to sustainable development is a priority for all sectors of the economy and for the agricultural industry, in particular. The external and internal environments for investment are constantly changing. Together, these changes gradually give rise to a new generation of investment policy, in pursuit of wider and more complex development of investment activity, while creating or maintaining generally favorable investment climate. Modern investment policy of agricultural enterprises involves the growth of benefits from the investment. We need a practical development and implementation of specific measures and mechanisms of investment support for agricultural enterprises. Investment policy is not made in a vacuum. It is seen in the political and economic context that, at the global and regional levels, was repeatedly exposed over the last decade the number of crises in finance, food security and the environment that faces persistent global imbalances and social challenges, particularly in reducing the extent of investment support for agricultural enterprises.

№ 24 2016, стор. 21 - 26

Кількість переглядів: 877

Відомості про авторів

Н. І. Демчук

д. е. н., професор, професор кафедри фінансів та банківської справи, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

N. Demchuk

Doctor of Economics, professor, Professor of Finance and banking department, Dnipropetrovs'k State Agrarian and Economic University


М. С. Кисельова

студентка групи МГФКз 1-15, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

M. Kiseleva

student of group MgFCz-1-15, Dnipropetrovs'k State Agrarian and Economic University

Як цитувати статтю

Демчук Н. І., Кисельова М. С. Інвестиційне забезпечення сільськогосподарських підприємств. Агросвіт. 2016. № 24. С. 21–26.

Demchuk, N. and Kiseleva, M. (2016), “Investment support of agricultural enterprises”, Agrosvit, vol. 24, pp. 21–26.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.