EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІЧНА СТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇЇ СКЛАДОВІ
І. І. Вініченко, С. І. Крючок

Назад

УДК: 330.1

І. І. Вініченко, С. І. Крючок

ЕКОНОМІЧНА СТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇЇ СКЛАДОВІ

Анотація

Узагальнення сучасної парадигми теорії управління стійкістю як економічним процесом показують, що під управлінням економічною стійкістю аграрних підприємств слід розуміти управлінський процес, що забезпечує відповідний стан її функціональних складових, завдяки яким забезпечується беззбитковість виробництва та зростання конкурентоспроможності продукції. Для більшості аграрних підприємств пріоритетними та більш вагомими функціональними складовими економічної стійкості є внутрішні чинники. З метою оцінки економічної стійкості запропоновано класифікацію її складових за функціональною ознакою.
Забезпечення економічної стійкості підприємств передбачає їхню економічну самостійність, яка має виявлятися насамперед у здійснені контролю за ефективним використанням власних ресурсів та у можливості найповнішого використання конкурентних переваг підприємства. На рівень економічної стійкості підприємства впливають три підсистеми стійкості — внутрішня, зовнішня і "набута". Кожна з них є складною системою, що має власні параметричні оцінки. Тільки інтегрована сукупність дій усіх цих факторів забезпечує цілісність та єдність сукупного й індивідуального економічного відтворення.

І. Vіnіchenko, S. Kriuchok

THE ECONOMIC STABILITY OF THE ENTERPRISE AND ITS COMPONENTS

Summary

Summary of the modern paradigm of management theory as the economic stability of the process shows that under management economic sustainability of agricultural enterprises should understand the management process that ensures an appropriate condition of functional components, through which secured profitability of production and increase competitiveness of products. For most of agricultural enterprises a priority and a significant functional components of economic stability are internal factors. To evaluate the economic stability proposed classification of its components on functional grounds.
Ensuring the economic viability involves their economic independence, which is made manifest above all in control of the effective use of their resources and possibilities of to the fullest use of the competitive advantages of the company. At the level of economic viability influence three subsystems stability — internal, external and "acquired". Each of them is a complex system that has its own parametric estimation. Only an integrated set of actions of all these factors ensure the integrity and unity of the economic aggregate and individual reproduction.

№ 24 2016, стор. 15 - 20

Кількість переглядів: 1108

Відомості про авторів

І. І. Вініченко

д. е. н., професор, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

І. Vіnіchenko

Doctor of Economics, Professor, Dnipropetrovsk State University of Agrarian and Economics


С. І. Крючок

здобувач, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

S. Kriuchok

candidate for a degree, Dnipropetrovsk State University of Agrarian and Economics

Як цитувати статтю

Вініченко І. І., Крючок С. І. Економічна стійкість підприємства та її складові. Агросвіт. 2016. № 24. С. 15–20.

Vіnіchenko, І. and Kriuchok, S. (2016), “The economic stability of the enterprise and its components”, Agrosvit, vol. 24, pp. 15–20.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.