EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ГАРМОНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН АГРАРНО-ПРОМИСЛОВИХ КОМПАНІЙ
І. М. Зеліско

Назад

УДК: 631.16:658

І. М. Зеліско

ГАРМОНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН АГРАРНО-ПРОМИСЛОВИХ КОМПАНІЙ

Анотація

Соціально-економічні трансформації в аграрній економіці України супроводжувалися змінами інституціональних засад розвитку економічних суб'єктів. У результаті еволюційних процесів виникають та функціонують нові організаційно-правові форми і види економічних суб'єктів, які мають значний потенціал та можливості його реалізації, одними з яких є аграрно-промислові компанії.
Специфіка та галузеві тренди побудови фінансових відносин в аграрній сфері є визначальними у визначені основних тенденцій розвитку аграрно-промислового виробництва в цілому та виявлені можливих векторів розв'язання протиріч у процесі формування, розподілу та використання певних благ як окремими економічними суб'єктами, так і на рівні галузі та національної економіки. У зв'язку із тим, що розширилася сфера, яку охоплюють фінансові відносини, важливого значення в сучасних економічних реаліях набувають питання регулювання та узгодження цих відносин, паритетні засади їх здійснення, тобто їх гармонізація.
Аграрно-промислові компанії можна представити як відкриту систему, до якої надходять із зовнішнього середовища фінансові, матеріальні, інформаційні, трудові ресурси. Вони являються факторами зовнішнього оточення, тобто вхідними чинниками. Результатом входження цих чинників та їх обробки можуть бути певні товари, послуги, здійснені види робіт, готова продукція. Виникнення та розвиток аграрно-промислових компаній пов'язаний із інтеграцією суб'єктів господарювання, що відбувається під впливом інтеграційних процесів, які супроводжують глобалізаційні процеси світової економіки. Для гармонізації фінансових відносин аграрно-промислових компаній необхідно реалізувати комплекс заходів макро- та мікроекономічного спрямування.

I. Zelisko

HARMONIZATION OF FINANCIAL RELATIONS AGRO-INDUSTRIAL COMPANIES

Summary

Socio-economic transformation in the agricultural economy of Ukraine accompanied by changes in the institutional foundations of economic actors. As a result of evolutionary processes occur and operate new legal forms and types of business entities that have great potential and possibilities of implementation, some of which are agro-industrial companies.
Specificity and industry trends in building financial relations in agriculture are crucial in certain major trends of agro-industrial production as a whole and identified possible vectors resolve contradictions in the formation, distribution and use of certain benefits as individual economic actors, and the the level of industry and national economy. Due to the fact that the expanded field covered financial relations, important in the current economic realities to the issues of regulation and coordination of the relationship, par incurred, ie their harmonization.
Agricultural and industrial companies can be presented as an open system, which comes from the environment financial, material, information, human resources. They are factors in the external environment, ie input factors. The result of the entry of these factors and their treatment may be certain products, services, types of work performed, the finished products. The emergence and development of agro-industrial companies associated with the integration of business entities is influenced by the integration processes that accompany the globalization of the world economy. In order to harmonize financial relations agro-industrial companies must implement a set of measures macro and microeconomic areas.

№ 24 2016, стор. 3 - 7

Кількість переглядів: 928

Відомості про авторів

І. М. Зеліско

д. е. н., професор, Національний університет біоресурсів і природокористування України

I. Zelisko

Doctor of Science (Economics), Professor, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

Як цитувати статтю

Зеліско І. М. Гармонізація фінансових відносин аграрно-промислових компаній. Агросвіт. 2016. № 24. С. 3–7.

Zelisko, I. (2016), “Harmonization of financial relations agro-industrial companies”, Agrosvit, vol. 24, pp. 3–7.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.