EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ
Н. П. Венгерук, В. О. Чубай

Назад

УДК: 657.24:004.73:347.129

Н. П. Венгерук, В. О. Чубай

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ

Анотація

У статті здійснено критичний аналіз окремих законодавчих документів, що стосуються регулювання в Україні системи електронного документообігу. Адже глобальне застосування технології електронного документообігу, яке об'єднує в єдиній мережі органи влади та бізнес-середовище країни, вимагає відповідного нормативно-правового забезпечення. Визначено вимоги основних законів щодо організації впровадження електронної звітності господарюючих суб'єктів, використання ними електронних документів. Акцентовано увагу на статтях законів, які мають найбільш часте застосування на практиці. Виявлено проблему в неповному врегулюванні основними законами всіх необхідних процесів електронно-інформаційної сфери діяльності підприємств. Для ринку України вона тільки починає активно розвиватися, удосконалюватися і вимагає чіткої і об'єктивної координації з боку держави. Перспективними є дослідження в напрямку адаптації законодавства до вимог ринку і подання його комплексним, цілісним документом, а не окремими положеннями чи інструкціями, які не зручні у використанні.

N. Vengeruk, V. Chubaj

NORMATIVE PROVIDING OF ELECTRONIC DOCUMENTS CIRCULATION

Summary

In the article was critical analysed some legal documents relating to regulation in Ukraine the electronic document circulation system. Thus, worldwide use of electronic document technology, which combines in a single network authorities and business environment of the country, requires appropriate regulatory providing. Here was defined the requirements to basic laws for management of implementation electronic reporting of businesses and use electronic documents. In the article was focused to the articles of the law that are most often used in practice. There was defined a problem in partial settlement of the basic laws of all necessary processes of electronic and information sphere of enterprises activity. For Ukrainian market is just begins to develop, improve and requires a clear and objective coordination from the side of state.
Perspective researches are in towards of adaptation the normative base to market requirements and submitting it in complex, integrated document rather than separate provisions or instructions that are not easy to use.

№ 23 2016, стор. 61 - 64

Кількість переглядів: 806

Відомості про авторів

Н. П. Венгерук

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

N. Vengeruk

Ph.D., associate professor of accounting and auditing, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv


В. О. Чубай

студентка, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

V. Chubaj

student, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

Як цитувати статтю

Венгерук Н. П., Чубай В. О. Нормативне забезпечення електронного документообігу. Агросвіт. 2016. № 23. С. 61–64.

Vengeruk, N. and Chubaj, V. (2016), “Normative providing of electronic documents circulation”, Agrosvit, vol. 23, pp. 61–64.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.