EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ — ОСНОВА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
В. О. Стойка, П. Ю. Курмаєв, С. О. Стойка

Назад

УДК: 338.4

В. О. Стойка, П. Ю. Курмаєв, С. О. Стойка

ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ — ОСНОВА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Анотація

У статті розглянуто основні напрацювання вчених у напрямі підвищення енергоефективності підприємств, установ та організацій; напрями ефективного управління проектами у сфері енергоефективності на регіональному та локальному рівнях у зарубіжних країнах. Надано трактування вченими поняття "енергетичний менеджмент", що базується на проведенні типових енерготехнологічних вимірюваннях, перевірках, аналізі енерговикористання і впровадженні енергозберігаючих заходів. Доведено, що в сучасних умовах господарювання, одним з пріоритетних напрямів розвитку економіки країн світу є підвищення рівня енергоефективності. Це спричинено низкою проблем, які потрібно вирішувати негайно, зокрема необхідністю зниження навантаження на навколишнє середовище, а також підвищенням вимог до рівня енергетичної ефективності у світовій економіці. Зроблено акцент на необхідності розвитку системи енергетичного менеджменту, якісного управління проектами у сфері енергоефективності, самостійного моніторингу енергоспоживання та запровадження альтернативної енергетики в Україні.

V. Stoyka, P. Kurmaiev, S. Stoyka

INCREASING ENTERPRISES' ENERGY EFFICIENCY — THE BASIS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF UKRAINE'S ECONOMY

Summary

The main achievements of scientists toward the of enterprises, institutions and organizations; directions of effective project management in energy efficiency at the regional and local levels in foreign countries are considered in the article. It offers an interpretation of the term "energy management" which is based on holding typical power technology measurements, inspections, analysis of energy consumption and implementation of energy saving measures. It is proved that in the modern terms of menage one of priority approaches in the economic development of world's countries is increasing of energy efficiency. It is caused by a number of problems that is necessary to solve immediately, including the need to reduce the burden on the environment, as well as increased requirements for levels of energy efficiency in the global economy. The necessity of energy management development, quality of project management in the field of energy efficiency, self-monitoring of energy consumption and implementation of alternative energy in Ukraine are emphasized in the article.

№ 23 2016, стор. 3 - 7

Кількість переглядів: 716

Відомості про авторів

В. О. Стойка

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та соціально-поведінкових наук, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, м. Умань

V. Stoyka

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor at the Department of Economy and Socio-behavioral Sciences, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University, Uman


П. Ю. Курмаєв

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, м. Умань

P. Kurmaiev

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the department of Finance, Accounting and Economic Security, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University, Uman


С. О. Стойка

к. е. н., викладач кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, м. Умань

S. Stoyka

Candidate of Economic Science, the department of Finance, Accounting and Economic Security, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University, Uman

Як цитувати статтю

Стойка В. О., Курмаєв П. Ю., Стойка С. О. Підвищення енергоефективності — основа інноваційного розвитку економіки України. Агросвіт. 2016. № 23. С. 3–7.

Stoyka, V., Kurmaiev, P. and Stoyka, S. (2016), “Increasing enterprises' energy efficiency — the basis of innovative development of Ukraine's economy”, Agrosvit, vol. 23, pp. 3–7.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.