EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Ю. В. Гвоздєв, І. О. Герасименко

Назад

УДК: 658.27-047.44

Ю. В. Гвоздєв, І. О. Герасименко

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

Реальність оцінки основних засобів відповідно до ринкової ситуації забезпечить формування необхідних обсягів амортизаційних відрахувань, які відображають витрати основного капіталу в процесі сільськогосподарського виробництва з метою їх відшкодування. Необхідність достовірної оцінки основних засобів відповідно до їх стану і ринкових цін зумовлена інформаційними потребами власників підприємств, інвесторів, державних органів щодо фінансово-майнового стану сільськогосподарських товаровиробників.
Встановлено, що нині існує потреба в об'єктивній оцінці основних засобів сільськогосподарських товаровиробників як на макро-, так і мікрорівнях. У макроекономічному вимірі оцінка галузевого основного капіталу необхідна для вироблення дієвої державної політики в частині технічного переоснащення аграрного виробництва. Оперування достовірною інформацією дасть можливість у національних масштабах визначати потребу в інвестиціях для формування сучасної матеріально-технічної бази сільського господарства в частині основних виробничих засобів.
Встановлено, що нині нормативно-правові акти, що регламентують ведення бухгалтерського обліку та оподаткування діяльності суб'єктів господарювання потребують узгодження щодо регламентації переоцінки основних засобів у сільському господарстві на макрорівні для забезпечення об'єктивного виміру основного капіталу та його витрат у процесі аграрного виробництва на мікрорівні.
Доведено, що чинна нормативно-законодавча база України не дає повною мірою реалізувати всі переваги переоцінки необоротних активів, вже нині кваліфіковано проведено їх переоцінку, що дає змогу (особливо для прибуткових сільськогосподарських підприємств) отримати реальні й досить відчутні вигоди.
Проведення переоцінки дасть можливість привести у відповідність ведення обліку до вимог основних нормативно-правових актів, які регламентують його ведення, зокрема визначення справедливої їх вартості.

Yu. Gvozdyev, I. Herasimenko

METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE VALUATION OF FIXED ASSETS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Summary

The reality of valuation of fixed assets according to the market situation will generate the necessary amounts of depreciation charges that reflect the cost of fixed capital in agricultural production with a view to their redress. The need for an accurate evaluation of fixed assets in accordance with their condition and market prices due to the information needs of owners, investors, government bodies on financial and property status of agricultural producers.
It is established that at present there is a need for an objective assessment of fixed assets of agricultural producers of both macro and micro levels. In the macroeconomic dimension assessment of industry fixed capital necessary to develop an efficient state policy in part of technical re-equipment of agricultural production. Operating with reliable information will enable a national level to determine the investment requirement for the formation of modern material and technical base of agriculture in part of fixed production assets.
It is established that at present normative-legal acts regulating accounting and taxation of business entities require approval for the regulation of revaluation of fixed assets in agriculture at the macro level to provide an objective measure of fixed capital and expenditure in the agricultural production process at the micro level.
It is proved that the existing normative-legislative base of Ukraine does not allow to fully realize all the benefits of the revaluation of non-current assets, now expertly conducted their reassessment gives you the opportunity (especially for a profitable agricultural enterprises) to obtain real and very tangible benefits.
Revaluation will help to align the accounting requirements of the main normative legal acts regulating its management, in particular the determination of their fair value.

№ 22 2016, стор. 27 - 31

Кількість переглядів: 893

Відомості про авторів

Ю. В. Гвоздєв

пошукач, Білоцерківський національний аграрний університет

Yu. Gvozdyev

applicant, Bila Tserkva national agrarian University


І. О. Герасименко

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Білоцерківський національний аграрний університет

I. Herasimenko

Ph. D. in Economics, assistant professor of the Department of Finance, banking and insurance, Bila Tserkva national agrarian University

Як цитувати статтю

Гвоздєв Ю. В., Герасименко І. О. Методичні підходи до оцінки основних засобів сільськогосподарських підприємств . Агросвіт. 2016. № 22. С. 27–31.

Gvozdyev, Yu. and Herasimenko, I. (2016), “Methodological approaches to the valuation of fixed assets of agricultural enterprises”, Agrosvit, vol. 22, pp. 27–31.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.