EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ОСОБИСТИХ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ НА РИНКУ ОВОЧІВ УКРАЇНИ
Р. В. Логоша

Назад

УДК: 338.24: 631.115.11

Р. В. Логоша

ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ОСОБИСТИХ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ НА РИНКУ ОВОЧІВ УКРАЇНИ

Анотація

Особисті селянські господарства, відіграли важливу стабілізаційну роль у розвитку сільського господарства в період його переходу до ринкових відносин і продовжують робити незамінний внесок у виконання ним своєї багатофункціональної місії. Вони забезпечують виробництво майже половини вартості валової продукції АПК України. Особистими селянськими господарствами виробляється в середньому 85% усіх овочів.
Ринок овочів в Україні динамічно розвивається, проте ще не насичений. Основними виробниками продукції овочівництва в Україні є особисті селянські господарства та сільськогосподарські підприємства. Якщо сільськогосподарські підприємства в умовах колишнього радянського союзу відігравали роль основного виробника сільськогосподарської продукції, то в умовах ринкової економіки цю роль виконують особисті селянські господарства. Дослідження стану економічного розвитку особистих селянських господарств дає можливість з'ясувати стан розвитку країни, оскільки саме вони займають досить велику питому вагу в економіці країни.
Основними тенденціями функціонування і розвитку особистих селянських господарств в Україні є: 88% овочів в Україні виробляється цими господарствами, що пояснює те, що вони є і залишаються основним виробником овочів у країні; більше половини особистих селянських господарств мають у своєму розпорядженні невеликі земельні володіння (до 0,5 га землі); пропозиція овочевої продукції вітчизняного виробництва формується переважно за рахунок особистих селянських господарств, частка яких на внутрішньому ринку зростає.
Диференціація особистих селянських господарств за характером виробництва овочевої продукції, зокрема формування вагомого прошарку господарств товарного спрямування, свідчить про наявність передумов розвитку в їхньому середовищі малого аграрного підприємства і можливості подальшого укрупнення.
Результати досліджень дають підстави стверджувати, що потенціал особистих селянських господарств є і залишається вагомим і може бути з користю використаний як для збалансованого, соціально-орієнтованого розвитку овочепродуктового підкомплексу України.

R. Lohosha

FEATURES OF ACTIVITY OF THE PERSONAL PEASANT ECONOMIES ON TO THE MARKET VEGETABLES IN UKRAINE

Summary

Personal peasant economies, played an important stabilizing role in development of agriculture in the period of his passing to the market relations and continue to do irreplaceable payment in implementation to them of the multifunction mission. They provide a production almost of half of cost of gross products of АIC Ukraine. Produced the personal peasant economies on the average 85% all vegetables.
The market of vegetables in Ukraine develops dinamically, however yet saturated. The basic producers of products of vegetable-growing in Ukraine are the personal peasant economies and agricultural enterprises. If agricultural enterprises in the conditions of former soviet union acted part basic producer of agricultural produce, then in the conditions of market economy this role is carried out by the personal peasant economies. Research of economic development of the personal peasant economies status gives an opportunity to find out development of country status, as exactly they occupy large enough specific gravity in the economy of country.
The basic tendencies of functioning and development of the personal peasant economies in Ukraine: 88% vegetables in Ukraine are produced by these economies, that explains that they are and remain the basic producer of vegetables in a country; the more than half of the personal peasant economies has the small landed possessions (to 0,5 hectare earth) in the order; suggestion of vegetable products of home production is formed mainly due to the personal peasant economies part of that grows at the internal market.
Differentiation of the personal peasant economies by the nature of production of vegetable goods, in particular forming of ponderable layer of economies of commodity aspiration, testifies to the presence of pre-conditions of development in their environment of small agrarian enterprise and possibility of further enlargement.
The results of researches ground to assert that potential of the personal peasant economies is and remains ponderable and can be with a benefit used as for the socialoriented development of vegetable subcomplex of Ukraine balanced.

№ 22 2016, стор. 14 - 21

Кількість переглядів: 740

Відомості про авторів

Р. В. Логоша

к. е. н., доцент, доцент кафедри аграрного менеджменту, Вінницький національний аграрний університет

R. Lohosha

Candidate of Economic Sciences, associate professor of Agrarian Management Department, Vinnytsia National Agrarian University

Як цитувати статтю

Логоша Р. В. Особливості діяльності особистих селянських господарств на ринку овочів України. Агросвіт. 2016. № 22. С. 14–21.

Lohosha, R. (2016), “Features of activity of the personal peasant economies on to the market vegetables in Ukraine”, Agrosvit, vol. 22, pp. 14–21.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.