EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР
І. В. Свиноус, О. Ю. Гаврик, Н. В. Хомяк

Назад

УДК: 657.4

І. В. Свиноус, О. Ю. Гаврик, Н. В. Хомяк

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР

Анотація

Формування системи управління ефективністю виробництва зерна сільськогосподарськими підприємствами, зокрема собівартість повинно враховувати відмінності їх роботи в реальних умовах. У цьому випадку вона має об'єктивно відповідати реальним природно-виробничим, соціально-виробничим і соціально-економічним умовам функціонування об'єкта відповідно до нової парадигми управління. Її суть полягає в забезпеченні оперативної адаптації підприємств до змін, високої гнучкості й адаптивності усіх елементів системи, автономного й економічного функціонування підприємств та їх міжстуктурних підроздлів.
Система планування виробничої діяльності, застосування методів управлінського обліку та калькулювання собівартості продукції передбачає класифікацію витрат, які виникають у процесі вирощування зернових і зернобобових культур.
Було встановлено, шо на класифікацію витрат впливають такі фактори: технологія і організація виробничого процесу; специфічність об'єкта калькулювання — біологічний актив; можливість впровадження різних методів виробничого планування, їх обліку та оптимізації під час використання у поєднанні між собою та з різними системами планування й обліку витрат ("директ-костинг", "стандарт-кост" та ін.).
Запропоновано методичні підходи до розподілу наведених витрат між основними видами продукції: основною, побічною та супутньою, що забезпечить реальне відображення їх собівартості.
Встановлено, що використання методики оперативного визначення собівартості доцільно лише для прийняття оперативних управлінських рішень з метою підвищення ефективності виробництва

I. Svinous, A. Gavryk, N. Homyak

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE CALCULATION OF THE COST OF GRAIN CROPS

Summary

The formation of the system of management of efficiency of grain production in agricultural enterprises, in particular the cost should take into account the differences of their work in real conditions. In this case, it must objectively corresponded to the real natural production, social production and socio-economic conditions of functioning of the object in accordance with the new paradigm of management. Its essence is to ensure rapid adaptation to change, flexibility and adaptability of all system components, and autonomous economic functioning of enterprises.
Planning of production activities, application of methods of management accounting and cost calculation of production provides the classification of costs that arise in the process of growing grains and legumes.
It was found that the classification of costs influenced by the following factors: technology and organization of production process; the specificity of the object of calculation — biological assets; the possibility of introducing different methods of production planning and accounting and optimization when used in combination with each other and with different systems of planning and accounting of costs ("direct costing", "standard-cost", etc.).
Methodical approaches to the allocation of costs between the main products: the main side and related, which will provide a real reflection of their cost.
The use of methods of surgical costing is only appropriate for making operational management decisions with the aim of increasing production efficiency.

№ 22 2016, стор. 3 - 7

Кількість переглядів: 1193

Відомості про авторів

І. В. Свиноус

д. е. н., професор, Білоцерківський національний аграрний університет

I. Svinous

doctor of Economics, Professor, Bila Tserkva national agrarian University


О. Ю. Гаврик

к. е. н., асистент, Білоцерківський національний аграрний університет

A. Gavryk

PhD (Economics), assistant, Bila Tserkva national agrarian University


Н. В. Хомяк

к. е. н., доцент, Білоцерківський національний аграрний університет

N. Homyak

PhD (Economics), associate Professor, Bila Tserkva national agrarian University

Як цитувати статтю

Свиноус І. В., Гаврик О. Ю., Хомяк Н. В. Теоретико-методичні підходи до калькулювання собівартості зернових культур. Агросвіт. 2016. № 22. С. 3–7.

Svinous, I., Gavryk, A. and Homyak, N. (2016), “Theoretical and methodological approaches to the calculation of the cost of grain crops”, Agrosvit, vol. 22, pp. 3–7.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.