EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ЯК СКЛАДОВА ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВА: ПРОБЛЕМАТИКА ТА ШЛЯХИ ЇЇ ВИРІШЕННЯ
Н. О. Бугай

Назад

УДК: 658.147

Н. О. Бугай

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ЯК СКЛАДОВА ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВА: ПРОБЛЕМАТИКА ТА ШЛЯХИ ЇЇ ВИРІШЕННЯ

Анотація

За ринкових умов економіка України не перестає набувати першочергового значення у стані та перспективі діяльності підприємств різних форм власності, а також у ефективному формуванні і використанні ними фінансових ресурсів. Перед цими самостійними суб'єктами ринку постає проблема раціонального формування та використання капіталу для фінансування стабільного розвитку.
Слід відзначити, що як для економіки в цілому, так і для підприємств України, актуальною є проблема забезпечення потреб господарської діяльності достатньою кількістю фінансових ресурсів, постійний пошук джерел фінансування, форм і методів раціонального використання капіталу. Головне завдання для кожного підприємства визначається у достатності капіталу для здійснення фінансової діяльності, обслуговування грошового обігу, створення певних умов задля економічного росту.
У статті наведено деякі сучасні аспекти власного капіталу як складової фінансової системи станом на сьогоднішній день в Україні, висвітлено основні проблемні питання теоретичного та практичного характеру, що існують у такій ділянці обліку, як власний капітал, а також визначено певні необхідні заходи та шляхи їх вирішення, які спрямовані на удосконалення (спрощення) ведення обліку, зокрема, власного капіталу, для чіткого коригування використання прибутку за всіма напрямами.

N. Bugay

EQUITY FINANCIAL SYSTEM AS A COMPONENT OF ENTERPRISE: PROBLEMS AND WAYS OF ITS SOLUTION

Summary

According to market conditions, Ukraine's economy ceases to acquire paramount importance to the status and prospects of different enterprises, as well as effective formulation and use of financial resources. Before data independent market players face the problem of sustainable development and use of capital to finance sustainable development.
It should be noted that for the economy as a whole, and for the enterprises of Ukraine, pressing is the problem of economic activity needs a sufficient amount of financial resources, the constant search for funding sources, forms and methods of rational use of capital. The main task for each company defined in capital adequacy for financial activities, maintenance of currency, creating certain conditions for economic growth.
The article presents some modern aspects of equity as a component of the financial system as of today in Ukraine, highlighted the main issues of theoretical and practical nature that exist in this area accounted for as equity, and identified some necessary steps and solutions that aimed at improvement (simplification) accounting, including equity adjustments to clarify the use of profits across the board.

№ 21 2016, стор. 19 - 25

Кількість переглядів: 1038

Відомості про авторів

Н. О. Бугай

к. е. н., доцент, доцент кафедри аудиту, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

N. Bugay

PhD, assistant professor, assistant professor of auditing Kyiv National Economics University named after Vadym Hetman

Як цитувати статтю

Бугай Н. О. Власний капітал як складова фінансової системи підприємства: проблематика та шляхи її вирішення. Агросвіт. 2016. № 21. С. 19–25.

Bugay, N. (2016), “Equity financial system as a component of enterprise: problems and ways of its solution”, Agrosvit, vol. 21, pp. 19–25.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.