EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ ПЕРВИННОГО ОБЛІКУ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР
І. В. Свиноус, О. Ю. Гаврик, Н. В. Хомяк

Назад

УДК: 657.4 (072.4)

І. В. Свиноус, О. Ю. Гаврик, Н. В. Хомяк

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ ПЕРВИННОГО ОБЛІКУ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР

Анотація

В умовах функціонування ринкових відносин сільськогосподарські товаровиробники повинні самостійно приймати обгрунтовані управлінські рішення щодо виробництва основних видів сільськогосподарської продукції, пошуку каналів її реалізації, забезпечення відповідності якісних та економічних характеристик продукції існуючим вимогам з метою повного задоволення існуючих потреб споживачів.
За таких умов постає необхідність у формуванні товаровиробниками інформаційної бази щодо рівня виробничих і маркетингових витрат зернових культур, яка повинна надавати у повному обсязі вичерпну інформацію і грунтуватися на: обліковій інформації, що відображається у бухгалтерській (фінансовій) та управлінській звітності; обліковій економічній інформації.
Встановлено, що вибір і деталізація об'єктів планування й обліку витрат залежать не лише від можливостей калькулювання собівартості, а й від інших ознак: особливостей виробничого і технологічного процесів та їх кінцевих результатів (види робіт, продукції), спеціалізації діяльності, потреб і запитів щодо використання планово-облікової інформації для управління виробництвом.
Запропоновано практичні рекомендації щодо удосконалення обов'язкових і додаткових реквізитів первинних документів з обліку витрат виробництва зернових культур, що забезпечить повноту відображення облікової інформації, яка необхідна для прийняття виважених управлінських рішень як внутрішніми, так і зовнішніми користувачами.

I. Svinous, О. Gavryk, N. Homyak

METHODICAL APPROACHES TO IMPROVE PRIMARY ACCOUNTING OF PRODUCTION COSTS OF CROPS

Summary

In terms of functioning of market relations, agricultural producers must make their own informed management decisions regarding the production of main kinds of agricultural products, find channels for its implementation ensuring compliance of quality and economic characteristics of the products existing requirements to fully meet the existing needs of consumers.
Under such circumstances, the need arises in the formation of the producers of the information base relative to the level of production and marketing costs of crops, which should provide sufficient detailed information and should be based on accounting information, which is reflected in the accounting (financial) and management reporting; accounting economic information.
It is established that the selection and detail of objects planning and accounting costs depend not only on the possibilities of calculation of the cost, but also on other criteria: manufacturing and technological processes and their end results (works, products), specialization of activities, needs and queries regarding the use of planning and accounting information to management.
Practical recommendations for the improvement of mandatory and optional requirements for the primary documents on accounting of production costs of crops that will provide a complete reflection of accounting information which is required for making informed management decisions both internal and external users.

№ 21 2016, стор. 3 - 7

Кількість переглядів: 1063

Відомості про авторів

І. В. Свиноус

д. е. н., професор, Білоцерківський національний аграрний університет

I. Svinous

doctor of economic Sciences, Professor, Bila Tserkva national agrarian University


О. Ю. Гаврик

к. е. н., асистент, Білоцерківський національний аграрний університет

О. Gavryk

PhD in Economics, assistant, Bila Tserkva national agrarian University


Н. В. Хомяк

к. е. н., доцент, Білоцерківський національний аграрний університет

N. Homyak

PhD in Economics, Associate Professor, Bila Tserkva national agrarian University

Як цитувати статтю

Свиноус І. В., Гаврик О. Ю., Хомяк Н. В. Методичні підходи щодо удосконалення первинного обліку витрат виробництва зернових культур. Агросвіт. 2016. № 21. С. 3–7.

Svinous, I., Gavryk, О. and Homyak, N. (2016), “Methodical approaches to improve primary accounting of production costs of crops”, Agrosvit, vol. 21, pp. 3–7.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.