EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВПЛИВ ІНВЕСТИЦІЙ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Р. О. Нагула

Назад

УДК: 330.322:637.1/.3.009.12

Р. О. Нагула

ВПЛИВ ІНВЕСТИЦІЙ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті розглянуто інвестиційний клімат галузі та його вплив на конкурентоспроможність молокопереробних підприємств. Проаналізовано інвестиційну політику розвинутих країн та проведене порівняння з вітчизняними підприємствами. Враховуючи зростання конкурентної боротьби між виробниками за ресурси, ринки збуту та споживачів все більше стає актуальним залучення вітчизняних та іноземних інвестицій. Інвестиційна діяльність молочної галузі досить важлива передумова зростання конкурентоспроможності молокопереробних підприємств в умовах збільшення імпорту продукції іноземних виробників та зниження купівельної спроможності населення. Вибір інвестицій та ефективний інвестиційний менеджмент відіграють важливу роль для розвитку підприємств та удосконалення їх матеріально-технічної й сировинної бази. Розглянуто стан української молокопереробної галузі та стан залучення інвестицій для модернізації галузі. Визначено основні проблеми, з якими стикаються підприємці при залученні іноземних капіталовкладень для підвищення інвестиційної привабливості молочної галузі.

R. Nahula

THE IMPACT OF INVESTMENT ON COMPETITIVENESS OF DAIRY ENTERPRISES

Summary

The article considers the investment climate of the industry and its influence on competitiveness of dairy enterprises. Analyzed the investment policy of developed countries and a comparison with domestic enterprises. Given the increase in competition between producers for resources, markets and consumers is becoming increasingly important to attract domestic and foreign investment. Investment activity the dairy industry is quite an important precondition for increasing the competitiveness of dairy enterprises in terms of increase in imports to foreign producers and reduced purchasing power of the population. The choice of investments and an effective investment management plays an important role in the development of enterprises and improvement of their logistical and resource base. The state of the Ukrainian dairy industry and the state to attract investment for the modernization of the industry. Identified key problems faced by entrepreneurs while attracting foreign investment to increase the investment attractiveness of the dairy industry.

№ 20 2016, стор. 62 - 67

Кількість переглядів: 917

Відомості про авторів

Р. О. Нагула

аспірант, Полтавська державна аграрна академія

R. Nahula

postgraduate student Poltava State Agrarian Academy

Як цитувати статтю

Нагула Р. О. Вплив інвестицій на конкурентоспроможність молокопереробних підприємств. Агросвіт. 2016. № 20. С. 62–67.

Nahula, R. (2016), “The impact of investment on competitiveness of dairy enterprises”, Agrosvit, vol. 20, pp. 62–67.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.