EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ СИСТЕМИ КРЕДИТУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
С. С. Гринкевич, Я. М. Антонюк, Т. Я. Антонюк

Назад

УДК: 336.77:631.11(477.82)

С. С. Гринкевич, Я. М. Антонюк, Т. Я. Антонюк

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ СИСТЕМИ КРЕДИТУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Анотація

У статті поглиблено наукові розробки напрямів покращення та розвитку системи кредитування сільськогосподарських підприємств. Проведено аналіз стану сільськогосподарських підприємств Львівської області. Виділено основні чинники ефективності сільськогосподарських підприємств. Охарактеризовано джерела фінансового забезпечення сільськогосподарського виробництва та їх структуру: власні кошти сільськогосподарських підприємств, кредити фінансово-кредитних установ, державна підтримка. Окреслено проблемні аспекти у кредитуванні сільськогосподарських підприємств Львівської області, пов'язані зі зростанням відсоткової банківської ставки, коливанням курсу валют, жорсткими вимогами до забезпечення за кредитом. Визначено переваги великих сільгоспвиробників на ринку кредитування сільськогосподарських підприємств Львівської області. Виокремлено види кредитів, що надаються сільськогосподарським підприємствам сегменту МСВ. Запропоновано напрями покращення системи кредитування для виробників сегменту МСВ Львівської області.

S. Hrynkevych, Y. Antonuk, T. Antonuk

CURRENT STATE AND PROBLEMATIC ASPECTS OF THE CREDIT SYSTEM OF AGRICULTURAL ENTERPRISES IN LVIV REGION

Summary

Article depth research and development areas of improvement and development of farm loans. The analysis of farms Lviv region. The main factors of efficiency of agricultural enterprises. Characterized sources of financial support agricultural production and their structure: the own funds of agricultural enterprises, loans to financial institutions, government support. Problematic aspects outlined in lending farm Lviv region associated with rising interest rates banking, currency fluctuations, strict requirements for collateral. The advantages of large farmers market lending farms Lviv region. Thesis there is determined types of loans provided to agricultural enterprises segment SMM. Directions improvement of financing for producers segment SMM Lviv region.

№ 20 2016, стор. 49 - 54

Кількість переглядів: 916

Відомості про авторів

С. С. Гринкевич

д. е. н., професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин, Львівський національний аграрний університет, м. Дубляни

S. Hrynkevych

doctor of Economics, Professor, Head of the Department of International Economic Relations, Lviv National Agrarian University, Dubliany


Я. М. Антонюк

к. е. н., професор, Львівський торговельно-економічний університет, м. Львів

Y. Antonuk

PhD, Professor, Lviv University of Trade and Economics, Lviv


Т. Я. Антонюк

аспірант, Львівський торговельно-економічний університет, м. Львів

T. Antonuk

postgraduate, Lviv University of Trade and Economics, Lviv

Як цитувати статтю

Гринкевич С. С., Антонюк Я. М., Антонюк Т. Я. Сучасний стан та проблемні аспекти системи кредитування сільськогосподарських підприємств львівської області. Агросвіт. 2016. № 20. С. 49–54.

Hrynkevych, S., Antonuk, Y. and Antonuk, T. (2016), “Current state and problematic aspects of the credit system of agricultural enterprises in lviv region”, Agrosvit, vol. 20, pp. 49–54.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.