EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В АГРАРНІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ
Л. В. Вовк, С. О. Пузирьов

Назад

УДК: 330

Л. В. Вовк, С. О. Пузирьов

АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В АГРАРНІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ

Анотація

У статті розглядається розвиток інноваційного підприємництва в аграрній сфері, основі сільськогосподарського виробництва, стабілізація, ефективність та зростання аграрної сфери в Україні. Оскільки аграрна сфера України, основною складовою якої є сільське господарство, постійно формує та забезпечує продовольчу, економічну, енергетичну та екологічну безпеку, то вона повинна забезпечувати тим самим розвиток технологічно пов'язаних секторів національної економіки зі створенням соціально-економічних умов сільського та аграрного розвитку. В умовах сьогодення беззаперечним є той факт, що економічне піднесення в Україні неможливе без інноваційної діяльності, особливо в аграрній сфері. Основним завданням та напрямом розвитку інноваційного підприємництва в аграрній сфері є прискорений рівень впровадження у виробництво сільськогосподарської продукції сучасних інноваційних технологій щодо підвищення рівня їх якості на тактичному та стратегічному рівнях. Тому інноваційне підприємництво має базуватися на принципі відбору економічних переваг. Розвиток інноваційного підприємництва в аграрній сфері забезпечує безперервний процес сучасного розвитку науки та передової техніки, оскільки є постійним процесом створення нових, а також вдосконалення вже існуючих технологій, засобів виробництва та реалізації кінцевої продукції з одночасним використанням досягнень наукових розробок.

L. Vovk, S. Puzyrov

IMPORTANT ASPECTS OF INNOVATION BUSINESS DEVELOPMENT IN AGRICULTURE UKRAINE

Summary

In the article the development of innovative entrepreneurship in agriculture, based on agricultural production, stabilization, efficiency and growth in the agricultural sector in Ukraine. Since the agrarian sector of Ukraine, the main component of which is agriculture, constantly creates and provides food, economic, energy and environmental security, it must provide the same technological development related sectors of the national economy with the creation of socio-economic conditions of rural and agricultural development. In terms of today's indisputable is the fact that economic growth in Ukraine is impossible without innovation, especially in agriculture. The main objective and direction of development of innovative entrepreneurship in agriculture is accelerated level of implementation in the agricultural production of modern innovative technologies to enhance their quality at the tactical and strategic levels. So innovative enterprise should be based on the principle of selection of economic benefits. The development of innovative entrepreneurship in the agricultural sector provides a continuous process of development of modern science and advanced technology, as is an ongoing process of creating new and improving existing technologies, means of production and sale of the final product while using the achievements of scientific research.

№ 20 2016, стор. 44 - 48

Кількість переглядів: 984

Відомості про авторів

Л. В. Вовк

к. ф.-мт. н., доцент, доцент кафедри економіки, Київський національний університет культури і мистецтв України, м. Київ

L. Vovk

Candidate of Physics Mathematics, Associate Professor, Associate Professor of Economics, Kyiv National University of Culture and Arts of Ukraine, Kyiv


С. О. Пузирьов

аспірант, Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки", м. Київ

S. Puzyrov

graduate student, National Scientific Center "Institute of Agrarian Economics", Kyiv

Як цитувати статтю

Вовк Л. В., Пузирьов С. О. Актуальні аспекти розвитку інноваційного підприємництва в аграрній сфері України. Агросвіт. 2016. № 20. С. 44–48.

Vovk, L. and Puzyrov, S. (2016), “Important aspects of innovation business development in agriculture Ukraine”, Agrosvit, vol. 20, pp. 44–48.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.