EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В КОНТЕКСТІ ЗМІЦНЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Н. Б. Демчишак

Назад

УДК: 336.025.12:330.341.1 (477)

Н. Б. Демчишак

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В КОНТЕКСТІ ЗМІЦНЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Анотація

У статті обгрунтовано тлумачення фінансового регулювання інноваційної діяльності. Розглянуто національну інноваційну систему як об'єкт регулюючого впливу. Запропоновано концептуальну схему системи фінансового регулювання інноваційної діяльності. Визначено цілі функціонування системи, функції та складові регулювання, роль формалізованих інститутів, зокрема нормативно-правової бази та органів державної влади і управління. Обгрунтовано принципи фінансового регулювання інноваційної діяльності в Україні. Розкрито роль системи фінансового регулювання в зміцненні конкурентоспроможності вітчизняної економіки. Розглянуто чинники конкурентоспроможності національної економіки в сучасних умовах. Доведено, що ефективне функціонування національної інноваційної системи як результат фінансового регулювання інноваційних процесів — це основа зміцнення конкурентоспроможності економіки та забезпечення реалізації конкурентних переваг країни і посилення її позицій у глобалізованому світі.

N. Demchyshak

FORMING OF THE SYSTEM OF THE FINANCIAL REGULATION OF INNOVATIVE ACTIVITY IN THE CONTEXT OF STRENGTHENING OF NATIONAL ECONOMY COMPETITIVENESS

Summary

In the article interpretation of the financial regulation of innovative activity is reasonabled. The national innovative system as object of regulative influence is considered. The conceptual chart of the system of the financial regulation of innovative activity is offered. The whole functioning of the system, function and regulation components, role of the formalized institutes, in particular normatively-legal base and public and management authorities are determined. Principles of the financial regulation of innovative activity in Ukraine are reasonabled. The role of the system of the financial regulation in strengthening of home economy competitiveness is exposed. The factors of competitiveness of national economy in modern terms are considered. It is well-proven that effective functioning of the national innovative system, as a result of the financial regulation of innovative processes is basis of economy competitiveness strengthening and providing of country competitive edges realization and strengthening of its positions in globalized world.

№ 20 2016, стор. 18 - 23

Кількість переглядів: 996

Відомості про авторів

Н. Б. Демчишак

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

N. Demchyshak

candidate of economic sciences, associate professor, associate professor of department of finance, monetary circulation and credit, Ivan Franko National University of L'viv

Як цитувати статтю

Демчишак Н. Б. Формування системи фінансового регулювання інноваційної діяльності в контексті зміцнення конкурентоспроможності національної економіки. Агросвіт. 2016. № 20. С. 18–23.

Demchyshak, N. (2016), “Forming of the system of the financial regulation of innovative activity in the context of strengthening of national economy competitiveness”, Agrosvit, vol. 20, pp. 18–23.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.