EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПЕРСОНАЛЬНИЙ ПРОДАЖ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЕЛЕМЕНТ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
Н. С. Носань

Назад

УДК: 339.138

Н. С. Носань

ПЕРСОНАЛЬНИЙ ПРОДАЖ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЕЛЕМЕНТ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті досліджено особливості організації маркетингових комунікацій на промислових підприємствах України. Розглянуто інструментальний характер маркетингових комунікацій, а саме: передача інформації, спрямованої на споживачів, метою яких є або придбання продукції для подальшого виробництва, або для її реалізації. Запропоновано алгоритм планування комплексу маркетингових комунікацій на промисловому підприємстві.
Розглянуто персональний продаж як важливий засіб впливу комунікаційної політики саме на промислових підприємствах. Це пояснюється можливістю промислового підприємства отримати додаткові конкурентні переваги в умовах жорсткої конкурентної боротьби на ринку, завдяки можливості особистого контакту з одним або декількома потенційними покупцями під час особистого представлення товару. Охарактеризовано основні етапи здійснення процесу персонального продажу на промисловому підприємстві.

N. Nosan

PERSONAL SELLING AS AN EFFECTIVE ELEMENT OF THE MARKETING COMMUNICATIONS INDUSTRY

Summary

The article explores the features of marketing communications at Ukrainian industrial enterprises. Instrumental nature of marketing communications are considered, namely: the transfer of information to consumers, which aim is purchasing products for further production or its implementation. The scheduling algorithm complex marketing communications in an industrial companies is proposed.
The personal selling as an important aspect of influencing communication policy is considered at the industrial enterprises. This is due to the possibility of an industrial enterprise for more competitive advantages in a highly competitive market, by allowing personal contact with one or more potential buyers in the private representation of the product. The main stages of the process of personal selling at industrial companies are characterized.

№ 19 2016, стор. 19 - 23

Кількість переглядів: 1047

Відомості про авторів

Н. С. Носань

к. і. н., доцент, доцент кафедри економіки та підприємництва, Черкаський державний технологічний університет, м. Черкаси

N. Nosan

Ph.D of history., associate professor, assistant professor of economics and business, Cherkasy State Technological University, Cherkasy

Як цитувати статтю

Носань Н. С. Персональний продаж як ефективний елемент маркетингових комунікацій промислових підприємств. Агросвіт. 2016. № 19. С. 19–23.

Nosan, N. (2016), “Personal selling as an effective element of the marketing communications industry”, Agrosvit, vol. 19, pp. 19–23.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.