EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АГРАРНІ СУБСИДІЇ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ
П. В. Пивовар

Назад

УДК: 334.02:338.43.

П. В. Пивовар

АГРАРНІ СУБСИДІЇ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ

Анотація

У статті на основі вивчення науково-періодичних видань розвинених країн світу було досліджено основні цілі державної підтримки сільського господарства. Розглянуто основні методи державної підтримки сільського господарства. Визначено, що субсидування є одним із найважливіших методів, який використовують більшість розвинених країн світу. Розглянуто основні аргументи, які висувають противники та прибічники використання механізму субсидування в аграрному секторі економіки. Вивчено особливості основних форм державної підтримки: прямі виплати сільськогосподарським товаровиробникам, цінова підтримка у вигляді державних закупок та зберігання, нормативно-правові акти, які встановлюють мінімальні ціни реалізації сільськогосподарської продукції або продуктів харчування, субсидії на страхування врожаю, ліквідація наслідків стихійних явищ, субсидовані (державні) кредити, експортні субсидії, імпортні бар'єри (квоти, тарифи, правила). Наведено основні аргументи в підтримку збільшення субсидування вітчизняного сільського господарства: стримувати зростання цін і контроль над інфляцією; стимулювати споживання сільськогосподарських товарів і послуг; зниження вартості інвестиційних проектів; субсидії для уповільнення процесу довгострокового спаду в допоміжних галузях для сільського господарства.

P. Pyvovar

AGRICULTURAL SUBSIDIES IN SYSTEM OF STATE POLICY

Summary

The article based on the study of scientific periodical publications developed countries, was studied basic objectives of state support for agriculture. The main methods of state support for agriculture was considered. Subsidies are one of the most important method used by most developed countries were determined. was considered the basic arguments that put forward opponents and supporters of the mechanism subsidies in the agricultural sector. Studied particularities' the basic forms of state support: direct payments to agricultural commodity producers, price support in the form of government procurement and storage regulations that establish minimum prices for agricultural products or food, subsidies for crop insurance, disaster phenomena, subsidized (state) credits, export subsidies, import barriers (quotas, tariffs, rules). Given the main arguments in support of an increase in domestic agricultural subsidies, restrain rising prices and control inflation; encourage the consumption of agricultural products and services; reducing the cost of investment projects; subsidies to slow the process of long-term decline in auxiliary areas for agriculture.

№ 19 2016, стор. 9 - 13

Кількість переглядів: 986

Відомості про авторів

П. В. Пивовар

к. е. н., старший викладач кафедри менеджменту ЗЕД, Житомирський національний агроекологічний університет

P. Pyvovar

Ph.D, Senior lecturer of the Department of Management FEA, Zhytomyr National Agroecological University

Як цитувати статтю

Пивовар П. В. Аграрні субсидії в системі державної політики. Агросвіт. 2016. № 19. С. 9–13.

Pyvovar, P. (2016), “Agricultural subsidies in system of state policy”, Agrosvit, vol. 19, pp. 9–13.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.