EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КОНТРОЛІНГ У ФІНАНСОВОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РОЗВИТКУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Є. О. Нагорний

Назад

УДК: 005.915:631.164.23(477)

Є. О. Нагорний

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КОНТРОЛІНГ У ФІНАНСОВОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РОЗВИТКУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті досліджуються теоретичні та практичні засади впровадження інвестиційного контролінгу в діяльність вітчизняних підприємств аграрного сектору. Автором висвітлено основні особливості інвестиційного процесу в аграрному секторі України, приділено увагу основним проблемам, які виникають у процесі інвестування. До цих проблем віднесено недосконалість вітчизняного законодавства, великі обсяги кредиторської заборгованості, низький рівень інвестиційного менеджменту на підприємствах тощо. Доведено, що імплементація інвестиційного контролінгу дасть змогу підвищити ефективність використання інвестиційних ресурсів в аграрному секторі, що в подальшому підвищить рівень інвестиційної привабливості цієї галузі в цілому. Обгрунтовано використання основних елементів управління інвестиційного контролінгу та їх основні цілі та завдання в процесі інвестиційної діяльності аграрного підприємства. Їх використання дозволить раціональніше планувати інвестиційну діяльність аграрних підприємств, забезпечувати управлінців достовірною інформацією, проводити аналіз фактичних відхилень від планових та на цій основі приймати правильні управлінські рішення, які впливають на загальний розвиток підприємств.

I. Nagornyi

INVESTMENT CONTROLLING IN THE FINANCIAL SUPPORT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES DEVELOPMENT

Summary

This article deals with theoretical and practical approaches of the investment controlling implementation in the activity of domestic enterprises of agricultural sector. The author highlighted main features of investment process in agricultural sector of Ukraine; the attention is paid to the main problems that occur in the investment process. These problems include: inadequacy of national legislation, a large amount of accounts payable, the low level of investment management at enterprises, and so on. It is proved that implementation of investment controlling will enable more efficient use of investment resources in the agricultural sector, which further will increase the level of investment attractiveness of this sector as a whole. The use of main elements of management of investment controlling and their main aims and tasks in the process of investment activity of agricultural enterprise is justified. Their use will let more rationally plan investment activity of agricultural enterprises, provide managers with adequate information and make the analysis of the actual deviations from scheduled and on this basis make right management decisions that have impact on the overall development of the enterprises.

№ 18 2016, стор. 21 - 25

Кількість переглядів: 940

Відомості про авторів

Є. О. Нагорний

провідний фахівець з управління науковими проектами Інституту фінансового контролінгу, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

I. Nagornyi

the leading specialist in managing scientific projects of Institute of Financial Controlling, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Як цитувати статтю

Нагорний Є. О. Інвестиційний контролінг у фінансовому забезпеченні розвитку аграрних підприємств. Агросвіт. 2016. № 18. С. 21–25.

Nagornyi, I. (2016), “Investment controlling in the financial support of agricultural enterprises development”, Agrosvit, vol. 18, pp. 21–25.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.