EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА
А. О. Сітковська

Назад

УДК: 330.30

А. О. Сітковська

ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті поглиблено наукові розробки методологічних засад формування механізму управління конкурентоспроможністю аграрного підприємства. Виділено основні принципові методичні положення, які розкривають реалізацію механізму, а саме: системність, комплексність оцінки, інформаційна забезпеченість, врахування специфіки виробництва тощо. Розглянуто систему показників, за допомогою яких можливо визначити рівень конкурентоспроможності і розподілено їх на підсистеми: фінансово-економічну, організаційно-управлінську, техніко-технологічну, соціально-психологічну, природно-кліматичну, екологічну. Розглянуто поетапне формування програми розвитку аграрного підприємства, яка спрямована на підвищення конкурентоспроможності. Цей процес полягає у своєчасному виявленні факторів, які впливають на результати господарської діяльності, порівняння їх із результатами господарювання конкурентів та виявлення відхилень, які призводять до зміни конкурентного стану підприємства на ринку, встановлення причин цих відхилень та коригування окремих напрямів господарської діяльності з метою підвищення конкурентоспроможності.

A. Sitkovska

FORMATION MECHANISM OF COMPETITIVENESS MANAGEMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Summary

Article depth research and development of methodological principles of the formation mechanism of management of competitiveness of the agricultural enterprise. The basic fundamental teaching position, revealing the implementation mechanism, namely the systematic, integrated assessment, information security, taking into account the specifics of production and so on. The system of indicators, which may determine the level of competitiveness and divided them into subsystems: economic and financial, organizational, managerial, technical, technological, social, psychological, climatic, ecological. We consider the formation of a phased program of agricultural enterprises, which aims to improve competitiveness. This process is the timely detection of factors that affect the results of economic activity, comparing them with the results of economic competition and identify abnormalities that lead to changes in the competitive situation of the company in the market, establish the reasons for these deviations and adjusting individual lines of business to improve competitiveness.

№ 18 2016, стор. 9 - 13

Кількість переглядів: 1035

Відомості про авторів

А. О. Сітковська

к. е. н., доцент, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

A. Sitkovska

Ph.D., assistantе professor, Dnepropetrovsk State Agrarian Economics University

Як цитувати статтю

Сітковська А. О. Формування механізму управління конкурентоспроможністю аграрного підприємства. Агросвіт. 2016. № 18. С. 9–13.

Sitkovska, A. (2016), “Formation mechanism of competitiveness management of agricultural enterprises”, Agrosvit, vol. 18, pp. 9–13.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.