EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ГОСПОДАРЮВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ РИБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
Є. Ю. Маркова

Назад

УДК: 338.36:652.8

Є. Ю. Маркова

УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ГОСПОДАРЮВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ РИБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Анотація

Запропоновані напрями удосконалення організаційно-економічного механізму господарювання підприємств рибної промисловості. Організаційно-економічний механізм господарювання підприємств рибної промисловості окреслено за допомогою двох блоків: організаційний механізм, що включає нормативно-правове та інформаційне забезпечення, організаційно-виробничу структуру, функції і методи управління, маркетинг і логістику, організацію праці; економічний механізм — прогнозування і планування, ціноутворення, фінанси і кредит, страхування, мотивацію праці. В умовах глобалізації головним фактором економічного зростання виділено дієві інструменти організаційно-економічного механізму. Базуючись на зарубіжному досвіду, запропоновано формування рибного кластеру, що дозволить освоювати раціонально наявну сировинну базу, завантажити потужності берегових рибообробних підприємств і, на основі їх модернізації, збільшити випуск продукції глибокого ступеня переробки, розширити асортимент продукції на основі інноваційних технологій тощо.

E. Markova

IMPROVING ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF MANAGEMENT OF ENTERPRISES FISHING INDUSTRY

Summary

Directions of improvement of organizational and economic mechanism of management of enterprises fishing industry. Organizational-economic mechanism of managing fisheries enterprises outlined by two blocks:: institutional mechanism that includes regulatory and information services, organizational and production structure, function and management, marketing and logistics, the organization of work; economic mechanism — forecasting and planning, pricing, finance and credit, insurance, labor motivation. In a globalized main driver of economic growth highlighted effective tools of organizational and economic mechanism. Based on international experience, proposed the formation of a cluster of fish that will absorb efficiently the available raw materials, load capacity onshore fish-processing companies and, based on their modernization, increase output level of deep processing, expand the range of products based on innovative technologies.

№ 18 2016, стор. 3 - 8

Кількість переглядів: 974

Відомості про авторів

Є. Ю. Маркова

к. е. н., здобувач, Харківський національний технічний університет сільського господарства

E. Markova

Ph.D, applicant, Kharkov National Technical Universityof Agriculture, Kharkiv

Як цитувати статтю

Маркова Є. Ю. Удосконалення організаційно-економічного механізму господарювання підприємств рибної промисловості. Агросвіт. 2016. № 18. С. 3–8.

Markova, E. (2016), “Improving organizational and economic mechanism of management of enterprises fishing industry”, Agrosvit, vol. 18, pp. 3–8.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.