EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕТИМОЛОГІЇ ПОНЯТТЯ "ЕКОНОМІЧНИЙ ПРОСТІР" ЯК БАЗИСУ КАТЕГОРІАЛЬНОГО АПАРАТУ ФЕНОМЕНУ ПРОСТОРОВОЇ ПОЛЯРИЗАЦІЇ
Г. О. Горіна

Назад

УДК: 330.1

Г. О. Горіна

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕТИМОЛОГІЇ ПОНЯТТЯ "ЕКОНОМІЧНИЙ ПРОСТІР" ЯК БАЗИСУ КАТЕГОРІАЛЬНОГО АПАРАТУ ФЕНОМЕНУ ПРОСТОРОВОЇ ПОЛЯРИЗАЦІЇ

Анотація

У статті розглянуто позиції науковців щодо розкриття сутності поняття "економічний простір". Систематизація широкого кола дефініцій напрацьованих зарубіжними і вітчизняними вченими та категоріальних рамок терміну "економічний простір" дозволила виділити сформовані підходів до його дослідження: територіальний, інформаційний, ресурсний, процесний, інституційний та системний. Територіальний підхід до визначення економічного простору є найбільш розповсюдженим та домінуючим серед дослідників понятійного апарату теорії економічного простору, його прихильники практично ідентифікують економічний простір з поняттям "територія". Ресурсний підхід дослідження економічного простору заснований на вивчені економічних відносин, що виникають з приводу розподілу та перерозподілу ресурсів. Інформаційний підхід грунтується на інформаційній складовій економічного процесу, де простір формується інформаційними потоками, трансакціями у формі обміну інформацією і входженням в загальний інформаційний потік. Процесний підхід у своїй основі містить сукупний економічний процес, який слід розглядати, як взаємодію між економічними суб'єктами в інституційному середовищі, спрямовану на результати спільної діяльності. Інституційний підхід заснований на гіпотезі, що економічний простір являє собою сферу діяльності економічних суб'єктів і їх відносин в рамках діючого інституційного середовища.

G. Gorina

THE TERM "ECONOMIC SPACE" ETYMOLOGY INVESTIGATION AS A BASIS OF CATEGORICAL APPARATUS OF SPATIAL POLARIZATION PHENOMENON

Summary

The article examines the position of scientists regarding disclosure of the "economic space" essence. Systematization of a wide range of foreign and domestic scientists developed definitions and "economic space" categorical framework allowed to allocate formed approaches to its study: territorial, informational, resource, process, institutional, systematic. Territorial approach to the economic space determining is the most common and dominant among the economic space theory conceptual apparatus researchers, its supporters practical identify economic space with the concept of "territory". Economic space investigation resource approach based on the economic relations studying that arising over the distribution and redistribution of resources. Information approach based on the economic process information component, where the space formed by information flows, transactions in the form of exchange of information and the entry into the overall information flow. Process approach basically includes aggregate economic process which should be seen as the interaction between economic actors in the institutional environment focused on the results of joint activities. The institutional approach is based on the hypothesis that economic space is a sphere of activity of economic entities and their relationships within the existing institutional framework.

№ 17 2016, стор. 60 - 65

Кількість переглядів: 1210

Відомості про авторів

Г. О. Горіна

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки та туризму, Донецький національний університет економіки та торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

G. Gorina

PhD, associate professor, associate professor of the International Economics and Tourism Department, Donetsk National University of Economics and Trade named after Mykhajlo Tugan-Baranovsky

Як цитувати статтю

Горіна Г. О. Дослідження етимології поняття "економічний простір" як базису категоріального апарату феномену просторової поляризації. Агросвіт. 2016. № 17. С. 60–65.

Gorina, G. (2016), “The term "economic space" etymology investigation as a basis of categorical apparatus of spatial polarization phenomenon”, Agrosvit, vol. 17, pp. 60–65.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.