EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ Й ЕФЕКТИВНЕ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ЦУКРОБУРЯКОВОГО ВИРОБНИЦТВА
О. П. Хаєцька

Назад

УДК: 664.1.003.13

О. П. Хаєцька

ФОРМУВАННЯ Й ЕФЕКТИВНЕ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ЦУКРОБУРЯКОВОГО ВИРОБНИЦТВА

Анотація

У статті визначено зміст поняття організаційно-економічного механізму цукробурякового виробництва як системи організаційних, економічних і екологічних принципів та методів ефективного їх функціонування, а також відповідних об'ємів і якості цукрових буряків та продуктів їх переробки, які у взаємозв'язку забезпечують попит на продовольчому ринку за оптимального співвідношення виробничих витрат і ціни для сільськогосподарських товаровиробників. Основою застосування складових цього механізму є визначення умов господарювання підприємств галузі, що враховують особливості виробництва, взаємодію підприємств, що виробляють та переробляють цукрові буряки.
Розглянуто концептуальні засади формування організаційно-економічного механізму підвищення ефективності цукробурякового виробництва, що включають диференційоване застосування специфічних і загальногалузевих організаційних та економічних важелів, інструментів і зв'язків, раціональне розміщення галузі з урахуванням впливу грунтово-кліматичних умов на процес виробництва і мінімізації витрат, диверсифікацію використання продукції галузі, що визначатимуть результати господарської діяльності досліджуваного підкомплексу.

O. Khaietska

THE FORMATION AND EFFECTIVE FUNCTIONING OF ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF SUGAR BEET PRODUCTION

Summary

In the article is defined the concept of organizational and economic mechanism of sugar beet production, as a system of organizational, economic and environmental principles and methods for their efficient functioning, and appropriate amounts and quality of sugar beet and their products, which are in relationship provide the demand in the food market for the optimal ratio of production costs and prices for agricultural producers. The basis for the application of the components of this mechanism is the determination of the conditions of the industry, taking into account the peculiarities of production, the interaction of the enterprises producing and processing sugar beets.
It is considered the conceptual bases of formation of organizational and economic mechanism of increase of efficiency of sugar beet production, including differential application specific and industry-wide organizational and economic levers, instruments and relations, rational distribution of the industry taking into account the influence of soil and climatic conditions on the production process and minimize cost, diversify the use of products in the industry to determine the performance of the studied production.

№ 17 2016, стор. 37 - 43

Кількість переглядів: 690

Відомості про авторів

О. П. Хаєцька

к. е. н., старший викладач кафедри економіки, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

O. Khaietska

Candidate of Economic Sciences, Senior Lecturer of Economics Department, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

Як цитувати статтю

Хаєцька О. П. Формування й ефективне функціонування організаційно-економічного механізму цукробурякового виробництва. Агросвіт. 2016. № 17. С. 37–43.

Khaietska, O. (2016), “The formation and effective functioning of organizational and economic mechanism of sugar beet production”, Agrosvit, vol. 17, pp. 37–43.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.