EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИКО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМИ ВИТРАТАМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
І. В. Свиноус, О. Ю. Гаврик, Л. С. Іванова

Назад

УДК: 631.16:338.512

І. В. Свиноус, О. Ю. Гаврик, Л. С. Іванова

ТЕОРЕТИКО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМИ ВИТРАТАМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

Дієвий механізм управління витратами виробництва розглянуто як систему відносин, що виникають при реалізації взаємопов'язаних і взаємообумовлених цілей, принципів, функцій та методів, які дозволяють керуючій підсистемі шляхом впливу на керовану підсистему реалізовувати управлінські рішення.
Управління витратами — це динамічний управлінський процес, спрямований на планування витрат, організацію раціонального їх витрачання, здійснення контролю за виконанням виробничого плану, який є складовою системи управління підприємством.
На основі узагальнення методичних підходів до оцінки системи управління виробничими витратами виявлено їх недоліки та запропоновано універсальну методику, яка грунтується на розрахунку системи показників та інтегрального показника ефективності підприємства. Відповідно до запропонованого підходу, доцільно використовувати такі групи показників ефективності управління витратами: загальні показники ефективності підприємства; показники економічності менеджменту підприємства та показники продуктивності праці менеджменту.

I. Svinous, O. Gavrik, L. Ivanova

THEORETICAL AND ORGANIZATIONAL BASES OF SYSTEM FORMATION OF MANAGEMENT OF PRODUCTION COSTS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Summary

An effective mechanism for cost management of production considered as a system of relations arising in the implementation are interrelated and interdependent objectives, principles, functions and methods that allow the controlling subsystem by exposure to a controlled subsystem to implement management decisions.
Cost management is a dynamic management process, focused on cost planning, organization of the rational expenditure, monitor the implementation of the production plan, which is an integral part of the enterprise management system.
On the basis of generalization of methodological approaches to the evaluation of the system of production costs management identified their weaknesses and proposed universal method, which is based on the calculation of indicators and integral indicator of efficiency of the enterprise. Under the proposed approach, it is advisable to use the following groups of indicators of efficiency of cost management: General performance indicators of the enterprise; efficiency of management and productivity management.

№ 17 2016, стор. 7 - 13

Кількість переглядів: 721

Відомості про авторів

І. В. Свиноус

д. е. н., професор, професор кафедри бухгалтерського обліку та аудиту, Білоцерківський національний аграрний університет

I. Svinous

doctor of Economics, Professor, Professor of chair of accounting and audit, bila Tserkva national agrarian University


О. Ю. Гаврик

к. е. н., асистент кафедри бухгалтерського обліку та аудиту, Білоцерківський національний аграрний університет

O. Gavrik

assistant of chair of accounting and audit, bila Tserkva national agrarian University


Л. С. Іванова

к. е. н., доцент менеджменту ЗЕД та євроінтеграції, Білоцерківський національний аграрний університет

L. Ivanova

associate Professor of management of foreign economic activity and European integration of the bila Tserkva national agrarian University

Як цитувати статтю

Свиноус І. В., Гаврик О. Ю., Іванова Л. С. Теоретико-організаційні засади формування системи управління виробничими витратами сільськогосподарських підприємств. Агросвіт. 2016. № 17. С. 7–13.

Svinous, I., Gavrik, O. and Ivanova, L. (2016), “Theoretical and organizational bases of system formation of management of production costs of agricultural enterprises”, Agrosvit, vol. 17, pp. 7–13.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.