EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ БУДІВНИЦТВА ОБ'ЄКТІВ ГАЛУЗІ РОСЛИННИЦТВА В СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ УКРАЇНИ
І. А. Ажаман, М. В. Гронська

Назад

УДК: 332.122:338.49:332.83

І. А. Ажаман, М. В. Гронська

РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ БУДІВНИЦТВА ОБ'ЄКТІВ ГАЛУЗІ РОСЛИННИЦТВА В СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ УКРАЇНИ

Анотація

У статті обгрунтовано необхідність дослідження регіональних аспектів розвитку будівництва об'єктів галузі рослинництва. Усі області України за обсягом виробництва зернових розподілено на три групи. Враховуючи одержані результати та з метою створення умов для подальшого нарощування обсягів виробництва зернових визначено, що доцільним є першочергове будівництво об'єктів промислового призначення для зберігання й подальшої переробки зерна в областях з найвищими темпами приросту та значними обсягами його виробництва. Також необхідно враховувати потребу в таких об'єктах в областях з найвищими обсягами виробництва. На основі групування областей України за обсягами виробництва цукрових буряків встановлено, що їх виробництво має зональний характер — вирощують переважно в зоні Лісостепу. Відповідно, зведення об'єктів промислового будівництва для зберігання цукрових буряків доцільно проводити в Вінницькій та Полтавській областях. Особливістю виробництва соняшнику в Україні є поступове збільшення його обсягів і долучення в останні роки всіх областей до тих, які культивують цю культуру. При виробництві соняшнику чітко простежується зональний характер, з концентрацією його виробництва в східній частині країни. На основі узагальнення виявлених специфічних особливостей обгрунтованою буде пропозиція щодо розвитку промислового будівництва об'єктів для зберігання й переробки соняшнику в областях, де найвищі темпи нарощування обсягів виробництва даної культури. Також доцільно будувати логістичні центри та мережі автодоріг. За результатами досліджень виробництва картоплі визначено доцільність будівництва картоплесховищ переважно в областях, де обсяги виробництва збільшуються найвищими темпами. В Україні спостерігається збільшення обсягів виробництва овочів — у середньому по країні 21%, що обгрунтовує необхідність зведення об'єктів для їх зберігання й переробки. Аналіз виробництва плодів та ягід виявив тенденцію до підвищення обсягів їх виробництва на всій території України. Проте враховуючи темпи зростання обсягів виробництва плодів і ягід визначено, що промислове будівництво об'єктів для їх зберігання доцільно концентрувати в областях, які виробляють до 50 тис. тонн та понад 100 тис. тонн продукції на рік. Враховуючи специфіку винограду, його культивують переважно в Одеській області та Автономній Республіці Крим. У цих регіонах обсяги виробництва винограду перевищують 100 тис. тонн на рік. У Закарпатській, Херсонській та Миколаївській областях виробництво винограду коливається в межах 20—50 тис. тонн на рік. Відповідно будівництво об'єктів для зберігання і переробки винограду повинно враховувати такі зональні особливості його вирощування. Таким чином, стратегічні засади розвитку рослинництва безпосередньо пов'язані з будівництвом об'єктів, призначених для виробництва, зберігання і переробки продукції. Їх наявність та відповідне оснащення дасть можливість не тільки збільшити обсяги виробництва, а й підвищити терміни зберігання продукції рослинництва.

I. Azhaman, M. Gronskaya

REGIONAL ASPECTS OF THE CONSTRUCTION OF CROP IN THE RURAL AREAS OF UKRAINE

Summary

The article demonstrated necessity of research of the regional aspects of construction of crop. All regions of Ukraine is divided into three groups in terms of cereal production. Taking into account the results and with the aim of conditioning for further increase of production of grain-growing volumes determined that expedient is near-term building of objects of the industrial setting for storage and further processing of grain in areas with the greatest growth rates and considerable his production volumes. It is also necessary to take into account a requirement in such objects in areas with the highest volume of production. Based on grouping regions of Ukraine in terms of production of sugar beet found that their production has a zonal character — is grown mainly in the zone of Forest. Accordingly, the construction of industrial building for storage of sugar beets is appropriate conduct in Vinnytsya and Poltava regions. The feature of production of sunflower in Ukraine is a gradual increase in its volume and attaching in recent year all areas to those who cultivate the crop. At the production of sunflower zonal character is clearly traced with the concentration of its production in East part of the country. On the basis of summarizing the specific characteristics it will be reasonable to suggest construction of commercial facilities for the storage and processing of sunflower in areas where the highest rates of increase production of this crop. It is also advisable to build logistic centers and the road network. According to the research of potato production defined feasibility of construction potato mainly in areas where production increased fastest. There is an increase of production of vegetables volumes in Ukraine — the national average 21% that show the necessity of mixing objects for their storage and processing. The analysis of production of fruits and berries educed a tendency to increase the volume on all territory of Ukraine. However given the growth in the production of fruits and berries is determined that the industrial construction of facilities for storage advisable to concentrate in areas that produce up to 50 thousand and over 100 thousand Tons on a year. Taking into account the specificity of grapes it is grown mainly in Odessa and Crimea. The grapes production excess 100 thousand tons per year in these regions. In Zakarpattia, Kherson and Mykolaiv regions the production of grape ranges from 20-50 thousand tons per year. Accordingly, construction of facilities for storage and processing of grape must consider the following zonal features of its cultivation. Thus, the strategic principles of crop directly related to the construction of facilities for production, storage and processing of products. Their presence and proper equipment will make it possible not only to increase production but also to increase the shelf life of crop production.

№ 15-16 2016, стор. 22 - 31

Кількість переглядів: 994

Відомості про авторів

І. А. Ажаман

к. е. н., доцент, зав. кафедри менеджменту та управління проектами, Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса

I. Azhaman

PhD, Associate Professor, manager of Department of Management and Management by Projects, Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Odessa


М. В. Гронська

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу, Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса

M. Gronskaya

PhD, Associate Professor of Marketing, Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Odessa

Як цитувати статтю

Ажаман І. А., Гронська М. В. Регіональні аспекти розвитку будівництва об'єктів галузі рослинництва в сільській місцевості України. Агросвіт. 2016. № 15-16. С. 22–31.

Azhaman, I. and Gronskaya, M. (2016), “Regional aspects of the construction of crop in the rural areas of Ukraine”, Agrosvit, vol. 15-16, pp. 22–31.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.