EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВНУТРІШНІЙ ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ В СИСТЕМІ "НАУКА — ВИРОБНИЦТВО": ВПЛИВ НА КОНКУРЕНТНІ ПОЗИЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО АГРОБІЗНЕСУ
І. Л. Литвинчук, К. А. Самойленко

Назад

УДК: 347.778:631.1(477)

І. Л. Литвинчук, К. А. Самойленко

ВНУТРІШНІЙ ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ В СИСТЕМІ "НАУКА — ВИРОБНИЦТВО": ВПЛИВ НА КОНКУРЕНТНІ ПОЗИЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО АГРОБІЗНЕСУ

Анотація

Мета роботи полягає в оцінці динаміки процесів трансферу агротехнологій в Україні за напрямом "наука — виробництво" та їхніх наслідків для розвитку вітчизняного агробізнесу. Методика дослідження базується на загальнонаукових методах пізнання та спеціальних методах економічного аналізу. У статті досліджуються складові економічного потенціалу сільськогосподарських та агропромислових підприємств України з акцентом на інноваційну компоненту. Представлено основні кількісні та якісні показники діяльності Національної академії аграрних наук України. Оцінено темпи продукування наукових та науково-технічних розробок у вітчизняній аграрній науці, їх комерціалізації та передачі до реального сектору агроекономіки. Визначено основні проблеми організації внутрішнього трансферу аграрних технологій та окреслено шляхи подолання відповідних проблем з позицій конвергентного підходу.

I. Lytvynchuk, K. Samojlenko

INTERNAL TECHNOLOGY TRANSFER IN THE SYSTEM "SCIENCE — PRODUCTION" (INFLUENCE ON THE COMPETITIVE POSITIONS OF THE UKRAINIAN AGRIBUSINESS)

Summary

The aim of this work is to evaluate the dynamics of the processes of transfer of agricultural technologies in Ukraine in the direction "science — production" and its influence on the development of domestic agribusiness. Research methodology is based on general scientific methods of knowledge and special methods of economic analysis. The article examines the components of economic potential of agricultural and agro-industrial enterprises in Ukraine with a focus on innovation. The main quantitative and qualitative indicators of the activity of National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine are presented. The rate of generation of scientific and scientific-technical results in the domestic agricultural science, its commercialization and transfer to the real agro-industrial sector are estimated. The key problems of the organization of internal agricultural technology transfer in Ukraine are identified. The ways to overcome relevant problems from the standpoint of a converged approach are outlined.

№ 13-14 2016, стор. 30 - 38

Кількість переглядів: 982

Відомості про авторів

І. Л. Литвинчук

к. е. н., докторант, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

I. Lytvynchuk

Ph.D., Doctoral Candidate, Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr


К. А. Самойленко

аспірант, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

K. Samojlenko

Graduate Student, Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr

Як цитувати статтю

Литвинчук І. Л., Самойленко К. А. Внутрішній трансфер технологій в системі "наука — виробництво": вплив на конкурентні позиції українського агробізнесу. Агросвіт. 2016. № 13-14. С. 30–38.

Lytvynchuk, I. and Samojlenko, K. (2016), “Internal technology transfer in the system "science — production" (influence on the competitive positions of the ukrainian agribusiness)”, Agrosvit, vol. 13-14, pp. 30–38.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.