EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ
М. М. Бабич, Ю. Ю. Загребаленко

Назад

УДК: 331.214.3:338.43: 005.934

М. М. Бабич, Ю. Ю. Загребаленко

ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ

Анотація

У статті проведено оцінку рівня продуктивності праці з точки зору продовольчого забезпечення населення. Проаналізовано динаміку (за 2010—2015 роки) та встановлено тенденції зміни таких показників: середньооблікова кількість штатних працівників сільського господарства в Миколаївській області; середньомісячна номінальна заробітна плата працівників сільського господарства Миколаївської області (у розрахунку на одного штатного працівника); середньомісячна заробітна плата штатних працівників по містах і районах Миколаївської області за видами економічної діяльності; продуктивність праці у сільськогосподарських підприємствах Миколаївської області; виробництво основних видів продукції рослинництва на 1 особу населення в Миколаївській області. В результаті дослідження визначено міру впливу та взаємозв'язок показників продуктивності праці в сільському господарстві та рівня продовольчого забезпечення населення (за індикатором виробництва основних видів продукції рослинництва на одну особу).

М. Babych, Yu. Zahrebalenko

LABOUR PRODUCTIVITY IN AGRICULTURE AS A FACTOR OF PROVIDING OF FOOD SECURITY

Summary

The paper assessed the level of productivity in terms of food supply to the population. The dynamics (for 2010—2015) and set trends in the following indicators: average number of full-time agricultural workers in the Nikolayev region; average nominal wages of agricultural workers in Mykolaiv region (in per staff member); average wages of regular workers in the cities and districts of Mykolayiv region by economic activity; productivity in agricultural enterprises Mykolaiv region; Production of major crop production by 1 per capita in the Mykolaiv region. The study determined the extent of influence and relationship parameters of productivity in agriculture and food security of the population (the indicator of major crop production per person).

№ 13-14 2016, стор. 24 - 29

Кількість переглядів: 1082

Відомості про авторів

М. М. Бабич

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та підприємництва, Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини Вищого навчального закладу "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"", м. Миколаїв

М. Babych

PhD, Assistant Professor, Associate Professor of Economics and Business, Nicholas Interregional Institute of Human Development of the Higher educational establishment "Open International University of Human Development" Ukraine"", Mykolayiv


Ю. Ю. Загребаленко

магістрант, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

Yu. Zahrebalenko

Master, Mykolayiv State Agrarian University, Mykolaiv

Як цитувати статтю

Бабич М. М., Загребаленко Ю. Ю. Продуктивність праці в сільському господарстві як фактор забезпечення продовольчої безпеки. Агросвіт. 2016. № 13-14. С. 24–29.

Babych, М. and Zahrebalenko, Yu. (2016), “Labour productivity in agriculture as a factor of providing of food security”, Agrosvit, vol. 13-14, pp. 24–29.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.