EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВИМИ ВИТРАТАМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
С. А. Вітер, З. Д. Вітер

Назад

УДК: 657:631.1

С. А. Вітер, З. Д. Вітер

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВИМИ ВИТРАТАМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

Досліджено проблему формування інформації щодо витрат на маркетингову діяльність сільськогосподарських підприємств у системі бухгалтерського обліку. Акцентовано увагу на відмінностях маркетингової та збутової діяльності, доведено важливість чіткого розмежування маркетингових витрат від витрат на збут, що дозволить відображати повну картину можливостей здійснення маркетингових заходів. Запропоновано перелік витрат на маркетинг на підставі функціонального підходу до їх управління. Проаналізовано різні точки зору стосовно назви рахунку 93 та обгрунтовано авторське бачення вдосконалення Плану рахунків бухгалтерського обліку щодо обліку маркетингових витрат. Розкрито зміст понять "маркетингові витрати", "витрати на збут", "управління маркетинговими витратами". Уточнено сутність та об'єкти, запропоновано складові системи обліково-аналітичного забезпечення управління маркетинговими витратами. Охарактеризовано особливості діяльності сільськогосподарських підприємств та їх вплив на досліджувану систему. Наголошено на необхідності виділення або розширення функціональних обов'язків бухгалтера-аналітика чи створення окремої посади бухгалтера-аналітика-стратега за напрямом обліково-анаітичного забезпечення управління витратами для аналітичної обробки одержаної стратегічно важливої маркетингової інформації у рамках ведення стратегічного обліку.

S. Viter, Z. Viter

ACCOUNTING AND ANALYTICAL SUPPORT STRATEGIC MANAGEMENT COST OF SALES OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Summary

Article is devoted to research of problems of formation of information on costs for marketing activities of agricultural enterprises in the accounting system. The attention to the differences between marketing and sales activities are accented, the importance of a clear separation of marketing expenses from cost of sales are proved, which will reflect the full picture of the possibilities of marketing activities. List of marketing costs on the basis of a functional approach to their management are proposed. Different points of view regarding the name of the account 93 are analyzed and justified author's vision of improvements the Chart of Accounts on account of marketing costs are soundly. The essence ofterms "marketing costs" and "cost of sales" "control marketing costs" has been defined in the article. The essence and facilities are clarified, components of the system of accounting and analytical support for management of marketing costs are proposed. The features activity of agricultural enterprises and their impact on the studied system are characterized. The necessity of allocation or expansion of functional responsibilities accountant analyst or a separate position accountant strategic analyst for analytical processing received strategically important marketing information within driving strategic account are highlighted.

№ 12 2016, стор. 34 - 40

Кількість переглядів: 931

Відомості про авторів

С. А. Вітер

к. пед. н., старший викладач кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту, Житомирський національний агроекологічний університет

S. Viter

k. ped. district, senior lecturer of the department of accounting, taxation and auditing, Zhytomyr National Agroecological University


З. Д. Вітер

старший викладач кафедри менеджменту організацій і адміністрування імені М.П. Поліщука, Житомирський національний агроекологічний університет

Z. Viter

senior lecturer of the department of Management organizations and administration of M.P. Polishchuk, Zhytomyr National Agroecological University

Як цитувати статтю

Вітер С. А., Вітер З. Д. Обліково-аналітичне забезпечення управління маркетинговими витратами сільськогосподарських підприємств. Агросвіт. 2016. № 12. С. 34–40.

Viter, S. and Viter, Z. (2016), “Accounting and analytical support strategic management cost of sales of agricultural enterprises”, Agrosvit, vol. 12, pp. 34–40.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.