EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В ЗОНІ ОСУШЕННЯ
В. А. Голян, В. В. Савчук, І. І. Андрощук

Назад

УДК: 504.062.2:631.62

В. А. Голян, В. В. Савчук, І. І. Андрощук

РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В ЗОНІ ОСУШЕННЯ

Анотація

Обгрунтовується необхідність формування сучасного концепту природокористування в зоні осушення, виходячи з пріоритетів соціально-економічного піднесення сільських депресивних територій та незворотності природної ренатуралізації меліорованих земель. Встановлено, що базовою домінантою раціоналізації природокористування в зоні ризикового землеробства має стати формування такої інституціональної архітектоніки господарського освоєння природно-ресурсного потенціалу, яка максимальною мірою відповідатиме вимогам інтегрованого управління природними ресурсами. Обгрунтовано доцільність надання пріоритету кооперації та кластеризації сільськогосподарських виробників в зоні осушення, які забезпечать необхідну консолідацію організаційного потенціалу та фінансових можливостей задля відновлення внутрішньогосподарських мереж гідротехнічних споруд. Запропоновано пріоритети відновлення традиційної спеціалізації поліських адміністративних районів через розширення посівних площ льону та жита, що сприятиме зміцненню агроландшафтів та прискорить процеси входження сільськогосподарських товаровиробників зони осушення в глобальні ланцюги доданої вартості.

V. Golyan, V. Savchuk, I. Androshchuk

STREAMLINING OF NATURE MANAGEMENT IN DRAINAGE REGION

Summary

The expediency to elaborate a modern concept of nature management in the drainage region based on the priorities of social and economic growth of rural depressed territories and irreversible natural renaturalization of reclaimed lands has been substantiated. It has been determined that the basic dominant of streamlining of nature management in the area of risk farming is an establishment of the institutional architectonics of economical natural and resource potential development that will to the maximum extent possible conform with the requirements of integrated management of natural resources. The expediency to prioritize cooperation and clustering of agricultural producers in the drainage area that will ensure the required consolidation of organizational potential and financial opportunities for restoration of interfarm water development facilities has been grounded. The priorities of reinstatement of traditional specialization of Polissya administrative regions by means of expanding flax- and rye-growing areas that will promote cultivated lands strengthening and accelerate the processes of agricultural producers' of drainage areas entering into global chains of added value have been suggested.

№ 12 2016, стор. 4 - 11

Кількість переглядів: 815

Відомості про авторів

В. А. Голян

д. е. н., професор, заступник директора з наукової роботи, завідувач відділу проблем економіки земельних і лісових ресурсів, Державна установа "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України", м. Київ

V. Golyan

Doctor of Science (Econ.), Professor, Deputy Director for scientific work, Head of the Department Economic Issues of Land and Forest Resources, Public Institution "Institute of Environmental Economics and Sustainable Development National Academy of Sciences of Ukraine"


В. В. Савчук

аспірант відділу проблем економіки земельних і лісових ресурсів, Державна установа "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України", м. Київ

V. Savchuk

postgraduate student of the department of land and forest resources economy problems, Public Institution "Institute of Environmental Economics and Sustainable Development National Academy of Sciences of Ukraine"


І. І. Андрощук

к. е. н., громадська організація "Європейський аналітичний центр", м. Луцьк

I. Androshchuk

Candidate of Science (Econ.), Non-governmental organization "European Analytical Centre", Lutsk

Як цитувати статтю

Голян В. А., Савчук В. В., Андрощук І. І. Раціоналізація природокористування в зоні осушення. Агросвіт. 2016. № 12. С. 4–11.

Golyan, V., Savchuk, V. and Androshchuk, I. (2016), “Streamlining of nature management in drainage region”, Agrosvit, vol. 12, pp. 4–11.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.