EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В АГРАРНОМУ ВИРОБНИЦТВІ
Т. В. Мазана, В. П. Ткаченко

Назад

УДК: 631.164.23

Т. В. Мазана, В. П. Ткаченко

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В АГРАРНОМУ ВИРОБНИЦТВІ

Анотація

Визначальним фактором соціально-економічного розвитку країни є інвестиційні ресурси. Вони сприяють забезпеченню інтеграції національної економіки у світовий економічний простір. Інвестиції cпрямoвaні на збільшення реального капіталу суспільства та на модернізацію виробничого апарату. Економічні процеси, які відбуваються в Україні, потребують оцінки стану інвестиційної діяльності та визначення пріоритетних напрямів розвитку країни. Від розвитку аграрного виробницва залежить продовольча безпека країни. Основна мета формування інвестиційних ресурсів аграрного підприємства — це задоволення господарських потреб у придбанні необхідних інвестиційних активів та оптимізація їх структури з позицій забезпечення ефективних результатів діяльності та конкурентоспроможності. Вкладання інвестицій в аграрний сектор економіки залежить не тільки від його розвитку, а й від впливу фінансових механізмів на життєво важливі параметри функціонування виробництва.

T. Mazanaya, V. Tkachenko

INVESTING ACTIVITY IN AGRICULTURAL PRODUCTION

Summary

The determinining faktor of socio-economic development of the country is investment resources. They facilitate to provide integration of national economy in the world economic space. Investments are directed to rising the capital of the society and modernization of production. Economic processes which take place in Ukraine reguire estimation of the investment activity and determination of primary directions of development of the country. Food safety of the country depends on development of agricultural production. A primary purpose of formation of investment resources of agricultural enterprise is satisfaction of economic requirements in getting necessary investment assets and optimization of their structure, providing effective results of activity and competitiveness. Investing in the agricultural sector of economy depends not only on its development but also on influence of financial mechanisms on the vitally important parameters of production functioning.

№ 11 2016, стор. 47 - 50

Кількість переглядів: 854

Відомості про авторів

Т. В. Мазана

ст. викладач кафедри менеджменту організацій, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпропетровськ

T. Mazanaya

Senior teacher of department of management of organizations, Dnipropetrovsk State University of Agriculture and Economics


В. П. Ткаченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту організацій, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпропетровськ

V. Tkachenko

Ph.D., Associate Professor, associate professor of department of management of organizations, Dnipropetrovsk State University of Agriculture and Economics

Як цитувати статтю

Мазана Т. В., Ткаченко В. П. Інвестиційна діяльність в аграрному виробництві. Агросвіт. 2016. № 11. С. 47–50.

Mazanaya, T. and Tkachenko, V. (2016), “Investing activity in agricultural production”, Agrosvit, vol. 11, pp. 47–50.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.