EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРАКТИКА ОЦІНКИ ТА ЗМЕНШЕННЯ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ У ДІЯЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНИХ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ
Н. О. Шура

Назад

УДК: 338.2:658.1

Н. О. Шура

ПРАКТИКА ОЦІНКИ ТА ЗМЕНШЕННЯ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ У ДІЯЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНИХ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ

Анотація

У статті наголошено, що публічні акціонерні товариства мають підвищену схільність до впливу фінансових ризиків порівняно з іншими організаційно-правовими формами господарювання підприємств. Але вони також мають кращі передумови для мінімізації та нейтралізації фінансових ризиків, якщо ними вдало скористатися. Проведено якісну оцінку фінансових ризиків на прикладі публічного акціонерного товариства. За результатами оцінки виявлено два головні типи фінансових ризиків, які найбільш негативно впливають на фінансове становище досліджуваного підприємства: ризик втрати фінансової стабільності та інвестиційний ризик. Розроблено алгоритм нейтралізації цих видів ризиків у майбутньому на основі використання переваги публічного акціонерного товариства у можливості додаткового випуску акцій та отримання додаткової величини власного капіталу на реалізацію ефективних інвестиційних проектів.

N. Shura

THE PRACTICE OF ESTIMATION AND DIMINISHING OF FINANCIAL RISKS IS IN ACTIVITY OF PUBLIC JOINT-STOCK COMPANIES

Summary

It is marked in the article, that public joint-stock companies have enhanceable схільність to influence of financial risks by comparison to other legal forms of menage enterprises. But they also have the best pre-conditions for minimization and neutralization of financial risks, if by them successfully to avail. The high-quality estimation of financial risks is conducted on the example of public joint-stock company. As a result of estimation found out two main types of financial risks, which most negatively influence on financial position of the investigated enterprise: risk of loss of financial stability and investment risk. The algorithm of neutralization of these types of risks is developed in the future on the basis of taking advantage of public joint-stock company in possibility of additional issue of equities and receipt of additional size of property asset on realization of effective investment projects.

№ 11 2016, стор. 29 - 37

Кількість переглядів: 945

Відомості про авторів

Н. О. Шура

к. е. н., доцент, ДВНЗ "Криворізький національний університет", м. Кривий Ріг

N. Shura

Candidate of Sciences (Economic), Associate Professor SHEE "Krivorozhskiy national university" Kriviy Rig

Як цитувати статтю

Шура Н. О. Практика оцінки та зменшення фінансових ризиків у діяльності публічних акціонерних товариств. Агросвіт. 2016. № 11. С. 29–37.

Shura, N. (2016), “The practice of estimation and diminishing of financial risks is in activity of public joint-stock companies”, Agrosvit, vol. 11, pp. 29–37.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.