EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОБЛЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ЦІН У ХЛІБОПЕКАРСЬКІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
О. І. Галенко

Назад

УДК: 338.532.42:664.6(477)

О. І. Галенко

ПРОБЛЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ЦІН У ХЛІБОПЕКАРСЬКІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Анотація

З початку 2015 року ціна на хліб і хлібобулочні вироби в Україні підвищилася більш ніж на 34%, що було обумовлено рядом об'єктивних факторів: ростом цін на борошно, електроенергію, бензин. До того ж у хлібопекарській галузі існує ряд проблем, які також впливають на ціноутворення на дану продукцію Визначення політики ціноутворення при встановленні цін на хліб і хлібобулочні вироби повинно бути орієнтоване на цілі, які повинні погоджувати інтереси суспільства, підприємств і громадян. Уряд піклується про доступність цін для найменш захищених верств населення, регулюючи ціни на так звані "соціальні сорти хліба", тоді як підприємства намагаються встановити ціну, яка б дозволила одержати такий рівень рентабельності, що дозволив би виробникові розширювати виробництво, вчасно модернізувати зношені основні засоби, поліпшувати умови роботи й т.п. Подальший розвиток ринку хлібобулочних виробів пов'язаний із забезпеченням потреб споживачів у якісному хлібі за ціною, яка б задовольнила й споживача й виробника. Достатня величина отриманого прибутку забезпечить підприємствам-товаровиробникам можливість підвищення ефективності їхньої діяльності. За сучасних умов це можливо лише на основі комплексного дослідження ринку хлібобулочних виробів, прогнозу його розвитку й здійснення зважених дій органів державного управління щодо його регулювання. На формування цін у хлібопекарській галузі великий вплив має державне втручання й методи регулювання ринку хліба. Тому доцільним було б внесення змін у державне регулювання діяльності хлібопекарської галузі. Зміни позиції держави в наведених аспектах регулювання діяльності підприємств хлібопекарської галузі будуть сприяти не тільки підвищенню рівня прибутковості відповідних підприємств- виробників і забезпеченню їхнього розвитку, а й зроблять доступними ціни на необхідні населенню харчові продукти.

O. Galenko

PROBLEMS OF PRICE CONTROL IN THE BACERY INDUSTRY IN UKRAINE

Summary

Since the beginning of 2015 the price for bread and bakery products in Ukraine has increased by more than 34% due to a number of objective factors like rising prices for flour, electricity, gasoline. In addition, the baking industry has a number of problems, affecting the price for these products as well.Determining pricing policies in setting price for bread and bakery products should be focused on the objectives which should reconcile the interests of society, enterprises and citizens. The government cares of the prices affordability for the most vulnerable parts of the population by adjusting the prices on so-called "social sorts of bread," while companies are trying to set a price which allows to obtain the level of profitability allowing the producers to expand production, to upgrade worn-out fixed assets in time, to improve working conditions, etc. Further development of the bakery products market is related to meeting the consumers needs in the quality of bread at the price that would satisfy both consumers and producers. Sufficient amount of profits will provide enterprises the opportunity to improve their performance. Under modern conditions it is only possible on the basis of a comprehensive study of the bakery products market, forecast of its development and implementation of balanced actions of the government with respect to its regulation. Prices formation in the baking industry is influenced considerably by the government intervention and methods of bread market regulation. Therefore, it would be appropriate to move some amendments to the state regulation policy in the baking industry.Changes in the position of the state in the abovementioned aspects of the enterprises economic activity regulation in baking industry will contribute not only to improving the earning capacity of the producing enterprises and ensuring their development, but to availability of the prices for essential food products as well.

№ 11 2016, стор. 22 - 28

Кількість переглядів: 1056

Відомості про авторів

О. І. Галенко

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємств, Білоцерківський національний аграрний університет, м. Біла Церква

O. Galenko

Phd in Economics, associate professor of Economics of Enterprise, Departament, Bila Therva National Agrarian Univesity

Як цитувати статтю

Галенко О. І. Проблеми регулювання цін у хлібопекарській галузі України. Агросвіт. 2016. № 11. С. 22–28.

Galenko, O. (2016), “Problems of price control in the bacery industry in Ukraine”, Agrosvit, vol. 11, pp. 22–28.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.