EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНІ ПЕРСПЕКТИВИ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
О. С. Чан-хі

Назад

УДК: 338.433(4+477)

О. С. Чан-хі

ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНІ ПЕРСПЕКТИВИ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Анотація

У статті автором здійснено аналіз окремих показників зовнішньої торгівлі України продукцією сільського господарства, а також особливостей митно-тарифного регулювання за найбільш важливими для агропромислового комплексу України товарними групами. Окреслено перспективи і можливості для вітчизняного агропродовольчого сектору, які виникатимуть внаслідок підписання Угоди про асоціацію між Україною та країнами Європейського Союзу, а також створення в рамках цієї Угоди Зони вільної торгівлі. Досліджено товарну та географічну структуру експорту сільськогосподарської продукції. На основі проведеного дослідження доведено необхідність інтенсифікації розвитку агропромислового сектору економіки України, а також розширення та диверсифікація ринків збуту вітчизняної продукції АПК. Запропоновано заходи державної аграрної політики щодо підвищення ефективності використання наявного потенціалу аграрного сектору економіки, його адаптації до нових умов, у тому числі з урахуванням можливих ризиків, які виникатимуть внаслідок лібералізації зовнішньоторговельних відносин з європейськими країнами.

O. Chan-khi

FOREIGN TRADE PERSPECTIVES OF UKRAINE'S AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX IN THE CONTEXT OF EUROPEAN INTEGRATION

Summary

In the article the author carried out analysis of individual indicators of Ukraine's foreign trade of agricultural products, as well as the features of customs and tariff regulation on the most important agro-industrial complex of Ukraine commodity groups. Identified the prospects and opportunities for the national agro-food sector, which may arise as a result of the signing of the Association Agreement between Ukraine and the European Union countries as well as the creation of the framework of this agreement the Free Trade Area. The commodity and geographical structure of agricultural exports have been investigated in the article. Based on the research have been proved necessity to intensify development of the agricultural sector of Ukraine's economy, as well as the expansion and diversification of commodity markets of the domestic agricultural and industrial production. Proposed measures state agrarian policy to improve the efficiency of existing potential of the agricultural sector and its adaptation to the new conditions, including in view of possible risks which may arise as a result of the liberalization of trade relations with European countries.

№ 11 2016, стор. 16 - 21

Кількість переглядів: 1148

Відомості про авторів

О. С. Чан-хі

к. е. н., старший викладач кафедри адміністративного менеджменту та ЗЕД, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

O. Chan-khi

PhD in Economics, Senior Lecture Chair of Administrative Management and Foreign Economic Activity, National University of Life and Environmental Science

Як цитувати статтю

Чан-хі О. С. Зовнішньоторговельні перспективи агропромислового комплексу України в контексті євроінтеграції. Агросвіт. 2016. № 11. С. 16–21.

Chan-khi, O. (2016), “Foreign trade perspectives of Ukraine's agro-industrial complex in the context of european integration”, Agrosvit, vol. 11, pp. 16–21.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.