EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРИКЛАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТУРИСТИЧНИХ ЗАЛІЗНИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ У РІЗНИХ КРАЇНАХ СВІТУ
Л. В. Марценюк, Т. В. Полішко

Назад

УДК: 656.224.072.44

Л. В. Марценюк, Т. В. Полішко

ПРИКЛАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТУРИСТИЧНИХ ЗАЛІЗНИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ У РІЗНИХ КРАЇНАХ СВІТУ

Анотація

На даний час дуже актуальною є проблема відновлення рухомого складу та інфраструктури залізничного транспорту, адже внаслідок хронічного недофінансування з боку держави та відсутності вільних коштів у Укрзалізниці не відбувалися оновлення та модернізація рухомого складу та інфраструктури в повному обсязі десятки років. У результаті ступінь зносу рухомого складу сягає близько 90 %.
Завоювати довіру потенційних вітчизняних та іноземних інвесторів — головне завдання, що стоїть перед ПАТ "Українські залізниці". Підвищення обсягів пасажирських перевезень можливе за рахунок надання нових видів послуг, наприклад, залізничних екскурсій.
Залізничні туристичні перевезення є дуже популярними у багатьох країнах світу. Своїм власникам туристичні залізниці приносять неабиякі доходи. Вважаємо, що в Україні є необхідні передумови розвитку туристичної діяльності, а саме: велика кількість об'єктів історико-культурного та рекреаційного значення, багата історія та традиції. Також є розвинена транспортна мережа, яка потребує модернізації та достатня кількість готелів та ресторанів, які теж потребують вкладання коштів задля підвищення рівня сервісу, що надаються туристам.
Метою статті є аналіз методів організації туристичних перевезень залізничним транспортом різних країн світу.
Приклади успішного функціонування туристичних поїздів та туристичних залізниць у провідних країнах світу можна взяти за основу при формуванні аналогічних послуг в Україні. Вивчення позитивного досвіду інших країн сприятиме швидкому та вдалому впровадженню залізничного туризму в Україні, завоюванню довіри з боку інвесторів, які повірять, що розвиток залізничного туризму в Україні — це соціально необхідний та економічно вигідний проект.
У результаті запропонованих автором заходів очікується зростання пасажиропотоку на залізниці, підвищення іміджу українських залізниць, залучення додаткових коштів на оновлення застарілої інфраструктури та рухомого складу, створення нових робочих місць.

L. Martseniuk, T. Polishko

THE EXAMPLES OF RAIL TRAVEL IN DIFFERENT COUNTRIES

Summary

Today is a very urgent problem upgrade rolling stock and railway infrastructure. As a result of chronic underfunding of the state and the lack of available funds to UZ occur renovation and modernization of rolling stock and infrastructure in full decades. As a result, the degree of wear of rolling stock is around 90 %.
Winning the trust of potential domestic and foreign investors — the main task facing the Public Joint Stock Company "Ukrainian Railways". Increasing the volume of passenger traffic is possible through the provision of new services, such as rail tours.
Railway transportation travel is very popular in many countries. Tourist railway brings considerable income. We believe that in Ukraine there are prerequisites of tourism activities, among them a large number of historical and cultural and recreational values, rich in history and tradition. There is also a well-developed transport network, a sufficient number of hotels and restaurants that require investing to improve the level of service provided to tourists.
The article is to analyze the methods of transport by rail travel around the world.
Examples of successful operation of train travel and tourist railways leading countries of the world can be taken as the basis for the formation of similar services in Ukraine. Studying the positive experience of other countries will promote railway tourism in Ukraine, restore the confidence of the investors believe that the development of railway tourism in Ukraine — it is socially necessary and economically profitable business project.
As a result of expected growth in passenger traffic on the railroad, improving the image of Ukrainian railways to attract additional funds to upgrade infrastructure and rolling stock.

№ 10 2016, стор. 31 - 42

Кількість переглядів: 908

Відомості про авторів

Л. В. Марценюк

к. е. н., доцент кафедри економіки та менеджменту, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, м. Дніпропетровськ

L. Martseniuk

Dep. "Economics and Management", Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Dnipropetrovsk


Т. В. Полішко

к. е. н., доцент кафедри економіки та менеджменту, декан факультету "Економіко-гуманітарний", Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, м. Дніпропетровськ

T. Polishko

Dep. "Economics and Management", Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Dnipropetrovsk

Як цитувати статтю

Марценюк Л. В., Полішко Т. В. Приклади організації туристичних залізничних перевезень у різних країнах світу. Агросвіт. 2016. № 10. С. 31–42.

Martseniuk, L. and Polishko, T. (2016), “The examples of rail travel in different countries”, Agrosvit, vol. 10, pp. 31–42.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.