EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
О. В. Дикань

Назад

УДК: 330.142:656.2

О. В. Дикань

ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

Анотація

У статті досліджено зміст інтелектуального капіталу промислових підприємств залізничного транспорту та розкрито його специфіку і відтворювальні фази. Визначено детермінанти, що впливають на складові інтелектуального капіталу промислових підприємств залізничного транспорту та удосконалено класифікацію чинників формування системи управління інтелектуальним капіталом таких підприємств шляхом виділення чинників на макро-, мезо- та мікрорівнях економіки. На макрорівні виділено чинники науково-технічного прогресу, соціально-культурні, економічні, політично-правові та інтеграційні чинники. На мезорівні розкрито чинники, які формуються під впливом таких зацікавлених груп, як споживачі, конкуренти, регіональні органи влади та інші зацікавлені особи. На мікрорівні визначено кадрові, організаційно-управлінські, техніко-технологічні, фінансово-економічні та маркетингові чинники. Врахування зазначених чинників є основою формування дієвої системи управління інтелектуальним капіталом промислових підприємств залізничного транспорту.

О. Dykan

DETERMINANTS OF DEVELOPMENT OF INTELLECTUAL CAPITAL OF INDUSTRIAL ENTERPRISES OF RAILWAY TRANSPORT

Summary

The article investigates the content of intellectual capital of industrial enterprises of railway transport and reveals its specificity and reproductive phase. Identified determinants influencing the components of intellectual capital of industrial enterprises of railway transport and improved classification of factors of formation of system of management of intellectual capital to such enterprises through the allocation of factors at the macro, meso and micro levels of the economy. At the macro level the factors of scientific and technological progress, socio-cultural, economic, political, legal, and integration factors. At the meso level reveals the factors that are influenced by such groups as customers, competitors, regional authorities and other stakeholders. At the micro level, identified personnel, organizational, managerial, technical-technological, financial-economic and marketing factors. The consideration of these factors is the basis of formation of effective system of management of intellectual capital of industrial enterprises of railway transport.

№ 10 2016, стор. 25 - 30

Кількість переглядів: 1014

Відомості про авторів

О. В. Дикань

к. е. н., доцент, доцент кафедри "Менеджмент і адміністрування", Український державний університет залізничного транспорту, м. Харків

О. Dykan

Associate Professor, Ph.D., assistant professor of the Department "Management and administration", Ukrainian State University of Railway Transport, Kharkiv

Як цитувати статтю

Дикань О. В. Детермінанти розвитку інтелектуального капіталу промислових підприємств залізничного транспорту. Агросвіт. 2016. № 10. С. 25–30.

Dykan, О. (2016), “Determinants of development of intellectual capital of industrial enterprises of railway transport”, Agrosvit, vol. 10, pp. 25–30.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.