EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОЛОГІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
А. Г. Цибуляк

Назад

УДК: 339.72

А. Г. Цибуляк

ЕКОЛОГІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Анотація

Процеси, які впливають на функціонування світового господарства на сучасному етапі його розвитку, характеризуються наявністю певних асиметричних складових їх формування. Глобалізаційні тенденції розвитку економічного простору, збільшення обсягів світового виробництва, інтенсифікація торговельних потоків, розширення міжнародного поділу праці з однієї сторони та ускладнення впливу вищезазначених чинників на процеси природного відтворення, зростання рівня забрудненості навколишнього середовища з іншої, зумовлюють виникнення диспропорцій у природничо-ресурсному потенціалі функціонування світової спільноти.
Найбільш тісний зв'язок між економічною діяльністю та природним середовищем спостерігається в сільськогосподарській галузі. Це зумовлює необхідність дослідження напрямів екологізації розвитку зазначеної складової функціонування світогосподарського комплексу з метою зниження її негативного навантаження на навколишнє середовище. В статті обгрунтовано особливості розвитку екологічних процесів у сфері аграрного виробництва та шляхи їх оптимізації, визначено пріоритетні інструменти екологічного спрямування, що можуть бути використані на національному, регіональному та міжнародному рівнях.

A. Tsybuliak

ECOLOGIZATION OF AGRICULTURE IN THE TERMS OF GLOBALIZATION

Summary

The processes which influence on functioning of world economy on the modern stage of its development are characterized by certain asymmetric constituents of forming. Increase of world production, globalization trends of economic space, intensification of trade flows, expansion of international division of labor on the one hand and complexity of the impact of the above factors on the processes of natural reproduction, growth of contamination of the environment on the other, cause the emergence of imbalances in the natural-resource potential of the world community functioning.
Most close relationship between economic activity and the natural environment is observed in the agricultural sector. The processes of industrialization of agriculture leads to adverse changes in the environmental component of the global economy such as soil depletion, use of chemically hazardous production technologies, use of synthetic fertilizers and other chemicals. Ecological orientation of agricultural production involves the search for such methods of economic activity in this area that can provide the demand on the industry production along with simultaneous reduction of the negative impact on the environment and contribution the sustainable rural development. It predetermines the necessity of research of directions of ecologization of development of this world economic area to reduсe its negative impact on the environment. In the article the features of ecological processes in the agricultural area and ways of its optimization are grounded and also the priority ecological tools that can be used at national, regional and international levels are determined.

№ 9 2016, стор. 34 - 38

Кількість переглядів: 689

Відомості про авторів

А. Г. Цибуляк

к. політ. н., здобувач кафедри міжнародних фінансів, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, м. Київ

A. Tsybuliak

Сandidate of Political Sciences, researcher of international finance department, Kyiv National Taras Shevchenko University, Institute of International Relations, Kyiv

Як цитувати статтю

Цибуляк А. Г. Екологізація сільського господарства в умовах глобалізації. Агросвіт. 2016. № 9. С. 34–38.

Tsybuliak, A. (2016), “Ecologization of agriculture in the terms of globalization”, Agrosvit, vol. 9, pp. 34–38.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.