EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ І ВІДТВОРЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ АГРОСФЕРИ
Н. Р. Ступень

Назад

УДК: 502.33: 332.3: 631

Н. Р. Ступень

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ І ВІДТВОРЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ АГРОСФЕРИ

Анотація

Обгрунтовано еколого-економічні детермінанти ефективності використання і відтворення земельних ресурсів у сільському господарстві. Запропоновано екологічний алгоритм стану, ефективності використання й відтворення земельних ресурсів агросфери, що піддається трансформаційним перетворенням та відображається в двох основних формах: матеріально-речовій і вартісній на базі відтворювальної взаємодії потенційної, дійсної й економічної родючості грунтів. Розкрито взаємовплив екологічної та економічної детермінант ефективності використання і відтворення земельних ресурсів агросфери. Згідно з представленою схемою впливу економічної і соціальної детермінант ефективності використання і відтворення земельних ресурсів агросфери на екологічну визначено врахування впливу тривалої перспективи, що проявляється через перетворення екологічної детермінанти прямо пропорційно трансформації економічної і соціальної детермінант. Встановлено, що системне застосування нормативно-балансового методу утворення і використання гумусу й поживних речовин та агроекологічного районування території, з виділенням на місцевості конкретних агроландшафтів і визначенням за ними необхідних до виконання комплексів гідромеліоративних, агротехнічних, землевпорядних, еколого-моніторингових та інших землеохоронних заходів дає змогу сформувати всю сукупність витрат на агровиробництво і збереження агроекосистеми.

N. Stupen

ECOLOGICAL AND ECONOMIC DETERMINANTS OF THE APPLICATION AND REPRODUCTION EFFICIENCY OF THE AGROSPHERE LAND RESOURCES

Summary

This paper deals with the ecological and economic determinants of the application and reproduction efficiency of the land resources in agriculture. The author gives an ecological algorithm of state, application and reproduction efficiency of the agrosphere land resources, that is exposed to transformational conversions and reflected in two basic forms: financially-material and valuable, based on the reproductive interactions between potential, actual and economic soil fertility. The article defines the interplay of environmental and economic determinants of the application and reproduction efficiency of the agrosphere land resources on the basis of reproductive interaction between potential, actual and economic soil fertility. According to the scheme of impact of economic and social determinants of the application and reproduction efficiency of the agrosphere land resources on the environmental, it has been identified that consideration of the long term impact, as evidenced through the transformation of environmental determinant, is directly proportional to the transformation of the economic and social determinants. It has been found that systemic application of the regulatory balanced method of formation and application of humus and nutrients, and agroecological zoning with the allocation of specific agricultural landscapes on the area and the determination after them required to fulfill hydroameliorative complexes, agro technical, land management, environmental monitoring and other land-protective measures, allows to form the totality of expenditures for agricultural production and agro-ecosystem preservation.

№ 8 2016, стор. 61 - 68

Кількість переглядів: 973

Відомості про авторів

Н. Р. Ступень

здобувач, Інститут агроекології і природокористування НААН, м. Київ

N. Stupen

Applicant, Institute of Agroecology and Nature Management of NААS, Kyiv city

Як цитувати статтю

Ступень Н. Р. Еколого-економічні детермінанти ефективності використання і відтворення земельних ресурсів агросфери. Агросвіт. 2016. № 8. С. 61–68.

Stupen, N. (2016), “Ecological and economic determinants of the application and reproduction efficiency of the agrosphere land resources”, Agrosvit, vol. 8, pp. 61–68.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.