EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ОПОРТУНІСТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ПОВЕДІНКИ ТА ВІДПОВІДНИХ СУСПІЛЬНИХ ВТРАТ В АГРАРНІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ
О. В. Мороз, Н. П. Карачина, Т. В. Вакар, О. Ю. Кравчук

Назад

УДК: 332/63:631.548

О. В. Мороз, Н. П. Карачина, Т. В. Вакар, О. Ю. Кравчук

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ОПОРТУНІСТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ПОВЕДІНКИ ТА ВІДПОВІДНИХ СУСПІЛЬНИХ ВТРАТ В АГРАРНІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ

Анотація

Здійснено опис історії та проблематики останньої ринкової реформи в сільському господарстві України в контексті ключових понять "економічний опортунізм" та множини моделей поведінки в процесі модернізацій. Зазначене представляється актуальним з огляду на наявність цілої низки дисфункцій сформованого в результаті реформ економічного механізму та негативних наслідків його реалізації у галузі. На цій основі акцентовано увагу на визначальній ролі фактору опортунізму в зазначених реформах. Окреслено сутність опортуністичної моделі поведінки всіх реципієнтних до галузі та реформ груп економічних агентів. Аргументовано доцільність аналізу реформ з точки зору теорії катастроф, зокрема за констатації альтернативності векторів змін під впливом різних атракторів модернізацій. Обгрунтовано принципову можливість ефективного реформування лише за умови формування виробничоорієнтованої моделі поведінки як загального тренду змін. Важливість запропонованого концепту обумовлена можливістю його використання при корегуванні подальших реформ у галузі.

O. Moroz, N. Karachyna, T. Vakar, O. Kravchuk

IDENTIFICATION OPORTUNISTICHNIH BEHAVIORS AND RELEVANT SOCIAL LOSSES IN AGRICULTURE UKRAINE

Summary

Done description of the history and problems of the last market reforms in agriculture in Ukraine in the context of the key concepts of "economic opportunism" and set behavior during upgrades. The above seems relevant given the presence of a number of dysfunctions formed as a result of the reform of the economic mechanism and the negative consequences of its implementation in the field. On this basis, attention is focused on defining the role of opportunism factor in these reforms. Outlined the essence of opportunistic behaviors of the recipient to the field of reform groups and economic agents. Argued feasibility analysis of reform in terms of the theory of catastrophes, including finding alternative vector changes under different attractors upgrades. Grounded theoretical possibility of effective reform only if the formation production-oriented behaviors as a general trend change. The importance of the proposed concept due to its possible use in correcting further reforms in the sector.

№ 8 2016, стор. 15 - 23

Кількість переглядів: 908

Відомості про авторів

О. В. Мороз

д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту та моделювання в економіці, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

O. Moroz

Doctor in Economic Sciences, Professor of management and modeling in economy Department, Vinnytsia National Technical University, Vinnitsa


Н. П. Карачина

д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту та моделювання в економіці, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

N. Karachyna

Doctor in Economic Sciences, Professor of management and modeling in economy Department, Vinnytsia National Technical University, Vinnitsa


Т. В. Вакар

здобувач кафедри менеджменту та моделювання в економіці, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

T. Vakar

Getter of management and modeling in economy Department, Vinnytsia National Technical University, Vinnitsa


О. Ю. Кравчук

здобувач кафедри менеджменту та моделювання в економіці, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

O. Kravchuk

Getter of management and modeling in economy Department, Vinnytsia National Technical University, Vinnitsa

Як цитувати статтю

Мороз О. В., Карачина Н. П., Вакар Т. В., Кравчук О. Ю. Ідентифікація опортуністичних моделей поведінки та відповідних суспільних втрат в аграрній сфері України. Агросвіт. 2016. № 8. С. 15–23.

Moroz, O., Karachyna, N., Vakar, T. and Kravchuk, O. (2016), “Identification oportunistichnih behaviors and relevant social losses in agriculture Ukraine”, Agrosvit, vol. 8, pp. 15–23.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.