EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ
О. І. Фурдичко, О. І. Шкуратов

Назад

УДК: 631.15: 502.33: 502.5

О. І. Фурдичко, О. І. Шкуратов

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ

Анотація

У статті визначено сутність стратегічного управління екологічною безпекою в аграрному секторі виробництва. Запропоновано алгоритм формування стратегії забезпечення екологічної безпеки в аграрному секторі з визначенням конкретних етапів: ідентифікація загроз та ризиків екологічної безпеки в аграрному секторі, діагностика її рівня, оцінка впливу загроз та ризиків з урахуванням асиміляційного потенціалу територій, прогнозування сценаріїв та вибір варіанту стратегії управління екологічною безпекою, оцінка ефективності та контроль. На основі індикаторного методу розроблено матрицю рівнів екологічної безпеки аграрного виробництва. Обгрунтовано доцільність застосування сценарного підходу в системі стратегічного управління екологічною безпекою. Це дозволяє приймати гнучкі управлінські рішення, а також відповідні заходи з урахуванням існуючого рівня екологічної безпеки та впливу можливих загроз і ризиків.

O. Furdychko, O. Shkuratov

STRATEGIC MANAGEMENT OF ENVIRONMENTAL SAFETY IN THE AGRICULTURAL SECTOR

Summary

This paper deals with the essence of strategic management of environmental safety in the agricultural sector production. The author gives strategy formation algorithm for ensuring environmental safety in the agricultural sector with the definition of specific steps: identification of threats and risks of environmental safety in the agricultural sector, diagnostics of its level, impact assessment of threats and risks taking into account the assimilative capacity of territories, forecasting of scenarios, range of environmental safety management strategy, evaluation of the effectiveness and control. On the basis of indicative method, the agricultural sector environmental safety level matrix has been developed. The feasibility of a scenario approach in the strategic management of environmental safety of the agricultural production was justified. This allows to make flexible management decisions, as well as appropriate measures taking into account the existing level of environmental safety and impact of possible threats and risks.

№ 8 2016, стор. 3 - 8

Кількість переглядів: 983

Відомості про авторів

О. І. Фурдичко

академік НААН, д. е. н., професор, директор, Інститут агроекології і природокористування НААН, м. Київ

O. Furdychko

Academician of NAAS, Doctor of Economic Sciences, Professor Director Institute of Agroecology and Nature Management of NААS, Kyiv


О. І. Шкуратов

к. е. н., с. н. с., завідувач відділу економіки природокористування в агросфері, Інститут агроекології і природокористування НААН, м. Київ

O. Shkuratov

Ph.D. in Economics, Senior Research Fellow Head of the Division of Environmental Economics in the Agrosphere Institute of Agroecology and Nature Management of NААS, Kyiv

Як цитувати статтю

Фурдичко О. І., Шкуратов О. І. Стратегічне управління екологічною безпекою в аграрному секторі. Агросвіт. 2016. № 8. С. 3–8.

Furdychko, O. and Shkuratov, O. (2016), “Strategic management of environmental safety in the agricultural sector”, Agrosvit, vol. 8, pp. 3–8.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.