EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ПРОВЕДЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО АУДИТУ
В. П. Якобчук, С. В. Тищенко, С. В. Ярош

Назад

УДК: 338.43:666.9.012

В. П. Якобчук, С. В. Тищенко, С. В. Ярош

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ПРОВЕДЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО АУДИТУ

Анотація

У статті представлено обгрунтовані авторами теоретико-методичні засади та розроблені практичні рекомендації щодо проведення енергетичного аудиту в Житомирському національному агроекологічному університеті. Розкрито на базі авторських схем та методик механізм проведення енергоаудиту, запропоновано алгоритм енергетичного обстеження, який базується на комплексному економіко-технологічному аналіз і об'єкта та його енергосистем, а саме: визначення виду енергетичного обстеження; порядок проведення і складання кошторису обстеження; аналіз ступеня ефективності використання енергії і енергоносіїв (електрична енергія, теплова енергія, вода); розробку потенційних енергозберігаючих заходів; особливості побудови енергетичного балансу. Висвітлено сучасний стан та основні тенденції проведення енергоаудиту соціально-значимих об'єктів, який дає можливість знайти альтернативні шляхи економії енергоресурсів, виявити першочергові енергозберігаючі заходи та технології, а також розробити основні прогнозні показники отримання економічного ефекту від впровадження системи енергоаудиту в цілому з урахуванням основних напрямів стратегії розвитку об'єкту.

V. Yakobchuk, S. Tyshchenko, S. Yarosh

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASIS OF ENERGY AUDIT

Summary

In the article the authors proved the theoretical and methodological foundations and practical recommendations on conducting energy audit in Zhytomyr agroecological National University. Exposed at the author's schemes and methods mechanism of energy audit, energy audit algorithm is based on a comprehensive economic and technological analysis and object and its energy systems, including: determining the type of energy audit; procedure of examination and budgeting, analysis of the degree of energy efficiency and energy (electricity, heat, water); the development potential of energy saving measures; features of energy balance. The modern state and main trends of energy socially significant facilities which enables to find alternative ways of energy savings, identify priority energy efficiency measures and technologies, and develop key forecast indicators obtain economic benefits from the introduction of energy in general, with the main directions development strategy object.

№ 7 2016, стор. 51 - 56

Кількість переглядів: 1001

Відомості про авторів

В. П. Якобчук

к. е. н., професор, Житомирський національний агроекологічний університет

V. Yakobchuk

PhD (Economics), professor, Zhytomyr National Agroecological University


С. В. Тищенко

к. е. н., доцент, Житомирський національний агроекологічний університет

S. Tyshchenko

PhD (Economics), Associate Professor, Zhytomyr National Agroecological University


С. В. Ярош

здобувач, Житомирський національний агроекологічний університет

S. Yarosh

Applicant, Zhytomyr National Agroecological University

Як цитувати статтю

Якобчук В. П., Тищенко С. В., Ярош С. В. Теоретико-методичні основи проведення енергетичного аудиту. Агросвіт. 2016. № 7. С. 51–56.

Yakobchuk, V., Tyshchenko, S. and Yarosh, S. (2016), “Theoretical and methodological basis of energy audit”, Agrosvit, vol. 7, pp. 51–56.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.