EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНКА ПРЯМИХ ІНВЕСТИЦІЙ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА 2010—2015 РОКИ
Н. Г. Фатюха

Назад

УДК: 330.322(477.64)

Н. Г. Фатюха

ОЦІНКА ПРЯМИХ ІНВЕСТИЦІЙ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА 2010—2015 РОКИ

Анотація

У статті здійснено оцінку прямих інвестицій Запорізького регіону та визначено конкурентні переваги, систематизовано ключові перешкоди для інвестиційної діяльності регіону. На основі статистичних даних у статті обгрунтовано тенденції зниження прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) як в Запорізьку область, так і з неї. Розглянуто розподіл прямих інвестицій регіону за географічною структурою, територіальним розподілом та видами економічної діяльності.
Виокремленно конкурентні переваги регіону: географічне розташування, природні ресурси, інфраструктура, кадровий потенціал, активність регіональної влади, наявність фінансових ресурсів та об'єктів привабливих для інвестування. Серед негативних чинників щодо залучення іноземного капіталу постають такі: нерозвиненість інфраструктури території області, недосконалість системи оподаткування та митних процедур, нестабільність законодавства, корумпованість, бюрократизм. Більшість підприємств залишилися технологічно відсталими, енергоємними, зі слабкою диверсифікацією продуктів і ринків.
З метою зупинення падіння обсягів прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) з регіону необхідно покращувати інвестиційне середовище через розробку комплексу заходів, що полегшують діяльність інвесторів у регіоні.

N. Fatіukha

ESTIMATION OF DIRECT INVESTMENTS OF ZAPORIZHZHYA AREA AFTER 2010—2015 YEARS

Summary

In the article realizable estimation of direct investments of the Zaporizhzhya region and competitive edges and systematized key obstacles are certain for investment activity of region. On the basis of statistical data in the article the tendencies of decline of direct foreign investments (equity) are reasonable both in the Zaporizhzhya area and from her. Distribution of direct investments of region is considered after a regional pattern, territorial distribution and types of economic activity. Selection competitive edges of region: geographical location, natural resources, infrastructure, skilled potential, activity of regional power, presence of financial resources and objects attractive for investing.
Among negative factors in relation to bringing in of foreign capital such appear: lack of development of infrastructure of territories of area, imperfection of the system of taxation and custom procedures, instability of legislation, corrupted, bureaucratism. Most enterprises remained backward technologically, power-hungry, with weak diversification of foods and markets.
With the aim of stop of falling of volumes of direct foreign investments (joint-stock capital) from a region it is necessary to improve an investment environment through development of list measures that facilitate activity of investors in a region.

№ 7 2016, стор. 22 - 26

Кількість переглядів: 1056

Відомості про авторів

Н. Г. Фатюха

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

N. Fatіukha

Candidate of Economic Science, associate professor, associate professor of finance and credit E. K.V. Nalyvaiko

Як цитувати статтю

Фатюха Н. Г. Оцінка прямих інвестицій запорізької області за 2010—2015 роки. Агросвіт. 2016. № 7. С. 22–26.

Fatіukha, N. (2016), “Estimation of direct investments of zaporizhzhya area after 2010—2015 years”, Agrosvit, vol. 7, pp. 22–26.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.