EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДОМОГОСПОДАРСТВА: СУТНІСТЬ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
В. С. Габор, З. В. Колос

Назад

УДК: 338.242

В. С. Габор, З. В. Колос

ДОМОГОСПОДАРСТВА: СУТНІСТЬ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Анотація

Ринкова економіка сприяє розвитку різноманітних форм власності і господарювання. Однією із таких форм є домогосподарства, роль яких в економіці значно зростає. У статті розглядаються теоретичні питання функціонування домашніх господарств, розкриваються проблеми функціонування і перспективи їх розвитку. У сільській місцевості особливо це стосується господарств населення, які відіграють важливу роль у постачанні сільськогосподарської продукції на внутрішній ринок, забезпеченості зайнятості селян та поповнені джерел своїх доходів. Ці господарюючі суб'єкти стикаються в сучасних умовах зі значними труднощами і вимагають підтримки та допомоги з боку державних органів. Особливо сільське населення потерпає від диспаритету цін, відсутності належної системи інфраструктури закупівель. Істотне відставання споживання населенням від науково обгрунтованих норм харчування окремими видами сільськогосподарських продуктів свідчить про необхідність подальшого їх розвитку і підтримки. Особливо це стосується особистих селянських господарств. Тому проблема пошуку шляхів підвищення ефективності роботи цих господарств є надзвичайно актуальною.

V. Habor, Z. Kolos

THE HOUSEHOLDS: ESSENCE, PROBLEMS AND DEVELOPMENT PROSPECTS

Summary

The market economy contributes to the development of various forms of ownership and management. One of these forms is households whose role increases significantly in the economy. The article deals with theoretical issues of households functioning, the problems of functioning and prospects of their development are also revealed. In rural areas, especially it concerns the households of the population that play an important role in the supply of agricultural products on the internal market, providing the villagers employment and replenish of their income sources. These economic agents face, in modern conditions, the significant challenges and require support and help from the public authorities. Especially the rural population suffers from a disparity of prices, lack of proper system of infrastructure procurements. A significant backlog of consumption by the population from the scientifically based nutritional standards by certain types of agricultural products demonstrates the need for further their development and support. It especially concerns the private farms. That is why the problem of finding ways to improve the efficiency of work of these farms is extremely important.

№ 7 2016, стор. 12 - 16

Кількість переглядів: 878

Відомості про авторів

В. С. Габор

к. е. н., доцент, Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України "Бережанський агротехнічний інститут"

V. Habor

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Separated subdivision of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine "Berezhany Agrotechnical Institute"


З. В. Колос

к. е. н., доцент, Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України "Бережанський агротехнічний інститут"

Z. Kolos

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Separated subdivision of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine "Berezhany Agrotechnical Institute"

Як цитувати статтю

Габор В. С., Колос З. В. Домогосподарства: сутність, проблеми та перспективи розвитку. Агросвіт. 2016. № 7. С. 12–16.

Habor, V. and Kolos, Z. (2016), “The households: essence, problems and development prospects”, Agrosvit, vol. 7, pp. 12–16.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.