EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
М. Р. Ярмак

Назад

УДК: 631.15:65.011.4

М. Р. Ярмак

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

Оскільки сільськогосподарські підприємства виконують провідну роль у забезпеченні продовольчої безпеки як однієї із ключових складових системи національної безпеки держави, впровадження механізмів удосконалення їх діяльності, в тому числі й підвищення рівня конкурентоспроможності, набувають економічного, соціального й політичного значення. Метою статті є розвиток концептуальних положень щодо управління конкурентоспроможністю сільськогосподарських підприємств з урахуванням необхідності пошуку шляхів підвищення її рівня.
У статті поглиблено сутність конкурентоспроможності сільськогосподарського підприємства, визначено її характерні особливості. Обгрунтовано необхідність управління конкурентоспроможністю на стратегічному й тактичному рівнях на засадах компетентнісного підходу. Систематизовано існуючі підходи до оцінки конкурентоспроможності підприємства (перший підхід передбачає використання часткових кількісних та якісних показників визначення конкурентоспроможності; другий — розрахунок інтегральних показників за напрямами оцінки конкурентоспроможності, об'єднаних в узагальнюючий з використанням адитивного або мультиплікативного методу згортки даних). Визначено залежність зміни основних параметрів діяльності сільськогосподарських підприємств, що характеризують конкурентоспроможність підприємства, від стадії життєвого циклу, на якій воно знаходиться. Сформовано перелік інструментів стратегічного й тактичного рівнів управління конкурентоспроможністю підприємства. Для оцінки конкурентоспроможності підприємства та розроблення його конкурентної стратегії обгрунтовано використання збалансованої системи показників (ЗСП) та бенчмаркінгу. Сформульовано концептуальні положення управління конкурентоспроможністю сільськогосподарського підприємства, практична значущість яких полягає у спрямованості на підвищення її рівня шляхом розроблення ефективних конкурентних стратегій.

M. Yarmak

CONCEPTUAL PROVISIONS FOR MANAGEMENT OF THE AGRICULTURAL ENTERPRISES' COMPETITIVENESS

Summary

As agricultural enterprises fulfil a leading role in provision of food security as one of the key components of the national security the introduction of mechanisms to improve their activities, including their competitiveness improvement gain economic, social and political significance. The article is to develop conceptual provisions to manage the competitiveness of agricultural enterprises with the need to find ways to increase its level. The article enriches the nature of agricultural enterprises' competitiveness, defines its characteristics. The necessity of competitiveness management at the strategic and tactical levels is justified on the basis of competence approach. We systematized existing approaches to assess the competitiveness of a company (first approach involves the use of partial qualitative and quantitative indexes of competitiveness, the second one includes the calculation of integrated indicators for the areas of competitiveness evaluation united in a synthesis using the additive or multiplicative data convolution method). The dependence of changes in agricultural enterprises' key parameters characterizing competitiveness from the stage of the life cycle where it is located, has been found out. We formed the management tools for enterprise competitiveness for strategic and tactical levels of management. Use of the Balanced Scorecard (BSC) and benchmarking has been proved to assess the competitiveness of an enterprise and to develop its competitive strategy. Conceptual provisions for management of the agricultural enterprises' competitiveness, the practical significance of which is to focus on increase of its level by developing effective competitive strategies, have been developed.

№ 6 2016, стор. 96 - 106

Кількість переглядів: 1097

Відомості про авторів

М. Р. Ярмак

здобувач, Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва

M. Yarmak

applicant, Kharkiv National Agrarian University named after V. V. Dokuchaev

Як цитувати статтю

Ярмак М. Р. Концептуальні положення управління конкурентоспроможністю сільськогосподарських підприємств. Агросвіт. 2016. № 6. С. 96–106.

Yarmak, M. (2016), “Conceptual provisions for management of the agricultural enterprises' competitiveness”, Agrosvit, vol. 6, pp. 96–106.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.