EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВИЗНАЧЕННЯ ПРОСТОРОВОГО КРИТЕРІЮ ДЛЯ ДІАГНОСТУВАННЯ РОЗВИТКУ МЕТАЛУРГІЙНОГО КОМПЛЕКСУ РЕГІОНУ
Т. В. Бут

Назад

УДК: 669.012.12 (477.64)

Т. В. Бут

ВИЗНАЧЕННЯ ПРОСТОРОВОГО КРИТЕРІЮ ДЛЯ ДІАГНОСТУВАННЯ РОЗВИТКУ МЕТАЛУРГІЙНОГО КОМПЛЕКСУ РЕГІОНУ

Анотація

У статті досліджено найважливіші структуроутворюючі властивості економічного простору металургійного комплексу регіону, які складаються з якісно-кількісних характеристик щільності, розташування та зв'язаності. Проведено експертну оцінку коопераційних зв'язків металургійного комплексу Запорізького регіону. Запропоновано комплексну оцінку інтенсивності коопераційних зав'язків підприємств комплексу за економічним, соціальним критеріями та критерієм розвитку, яка дає їм можливість оцінювати наявні коопераційні зв'язки та планувати їх розвиток. Використовуючи узагальнену функцію корисності (шкала Харінгтона), розраховано інтегральні показники просторового критерію металургійного комплексу регіону. За результатами розрахунків встановлено, що за шість років середнє значення інтегрального показника просторового критерію МК Запорізького регіону становить 0,69. Це свідчить про "добру" однорідність економічного простору.

T. But

DEFINITION OF SPATIAL CRITERIA FOR THE DIAGNOSIS OF METALLURGICAL REGION

Summary

In the article the most important structure-properties Economic Area metallurgical region consisting of qualitative and quantitative characteristics of density, location and connectivity. A peer review cooperation ties metallurgical Zaporozhye region. The proposed comprehensive assessment of the intensity of cooperation Head, complex enterprise bonds for economic, social criteria and criteria development, which enables them to assess the existing cooperations and plan their development. Using generalized utility function (scale Harington) calculated integral performance criterion metallurgical complex spatial region. The calculations revealed that in six years, the average value of the integral index of spatial criteria MK Zaporizhzhya Region is 0,69. This indicates "good" homogeneous economic area.

№ 6 2016, стор. 46 - 51

Кількість переглядів: 835

Відомості про авторів

Т. В. Бут

аспірант кафедри менеджменту, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

T. But

aspіrant Department of Management, University ZAporіzky natsіonalny tehnіchny, Zаporіzhzhya

Як цитувати статтю

Бут Т. В. Визначення просторового критерію для діагностування розвитку металургійного комплексу регіону. Агросвіт. 2016. № 6. С. 46–51.

But, T. (2016), “Definition of spatial criteria for the diagnosis of metallurgical region”, Agrosvit, vol. 6, pp. 46–51.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.